Womb Ecology in World Ecology

 

 

 

JUM IL-ĦAJJA - 2017

 

ĊELEBRAZZJONI TAL-ĦAJJA

 

Valletta

 

Mill-Malta Unborn Child Movement – MUCM

------------

IL-Ħadd -  5 ta’ Frar, 2017

 

10.00am – Delegazzjoni tal-MUCM  tiltaqa’ ma’ Mr Speaker u

ż-żewg Whips PL u PN fil-Parlament 

Il-MUCM  jagħmel proposta dwar l-Ekologija tal-Ġuf

 

10.30am Mixja għall-Ħajja minn Bieb il-Belt sal-Katidral ta’ San Ġwann

bis-sehem tal-Banda tal-Iscouts  tax-Xgħajra

u l-President ta’ Malta

 

11.00am - Quddiesa Konċelebrata 

minn Mons Arċisqof Charles Scicluna fil-Katidral ta’ San Ġwann

--------

Diskors ta’ Mħabba  bejn

Alla l-Missier, It-Tarbija fil-Guf,

Il-Ġenituri tat-Tarbija fi-Ġuf

Mons Arċisqof ma’ koppji se jwelldu, jew welldu, tarbija

 

12.00am - Manifestazzjoni favur il-Ħajja    

fl-Oratorju tal-Caravaggio fil-Katidral

Messaġġi favur il-Ħajja Umana mill-konċepiment

minn Rappresentanti ta’ Għaqdiet favur il-Ħajja,

 

Ġenituri se Jwelldu Tarbija u l-Partiti Politiċi

 

--------------------------------------------

 

Il-Proposta dwar L-Ekoloġija tal-Ġuf 

lil Mr Speaker

u ż-żewġ Whips Partit Laburista  u Partit Nazzjonalista  

tal-Parlament Malti

----

 

Mill-Malta Unborn Child Movement – MUCM – www.unbornchildmalta.org

Proposta  lil Onor Mr Speaker u l- Onor Whips PL u PN, Kamra tar-Rappreżentanti, Valletta

 

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Ħajja 2017 – Il--Ħadd 5 ta’ Frar, 2017

Fil-Bini tal-Parlament Malti - Il-Belt Valletta

 

Konferenza Nazzjonali dwar:

L-Ekoloġija tal-Ġuf 

Ħajja ta’ Kwalita għat-Tarbija se Titwieled fil-Gżejjer Maltin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L-Ewwel Ambjent għall-Bniedem huwa l-Ġuf tal-Omm      

______________________________________________________________________

 

Onorevoli Dr Anglu Farrugia, Dr Godfrey Farrugia u s-Sur David Agius

Madwar  Malta kollha hawn  evidenza ċara ħafna li l-poplu Malti qed ikabbar l-interess tiegħu dwar l-ambjent ...u qed jaħdem ħafna biex ikun imħares l-ambjent.

Permezz ta’ din il-proposta l-Malta Unborn Child Movement gie għandek biex jippromwovi l-ideja li l-ewwel ambjent għall-bniedem jitfaċċa quddiemu mhux meta jitwieled... bid-dinja ta’ madwaru. L-ewwel ambjent għall-bniedem huwa l-ġuf tal-omm... u  anki qabel.  

Illum dan sar magħruf, u jingħad minn ħafna xjenzjati, skulari  u għaqdiet internazzjonali. Ilu jgħidu l-Moviment minn meta twaqqaf fl-2003 bil-parteċipazzjoni tat-tlett partiti politiċi Maltin.

Għal dan il-għan il-Moviment organiżża għaxar konferenzi nazzjonali dwar il-Ġuf bħala  l-Ewwel Ambjent għall-Bniedem u dwar Kwalita ta’ Ħajja Aħjar  ghat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm. 

Ħareġ wkoll Charter dwar id-Dinjita, d-Drittijiet, il-Protezzjoni u l-Iżvilupp tat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm ... li jiggwida ħafna lill-Moviment. 

Għalhekk il-Moviment qed jissuġġerixxi lill-Parlament Malti li jwessa l-ħarsa tiegħu fuq l-kunċett tal-ambjent biex dan jibda jinkludi ukoll  l-ewwel ambjent għall-bniedem...il-ġuf tal-omm.  Għandna nimxu ukoll biex jibda jkollna politika nazzjonali dwar l-Ekoloġija tal-Ġuf. Il-partiti politiċi għandhom jibdew idaħħlu l-Ekoloġija tal-Ġuf fil-Manifest elettorali tagħhom.

Hawn Malta għandna pożizzjoni unika li m’għandhomx bħalha l-pajjiżi kollha tad-dinja.  Għandna  it-tlett partiti politiċi jiddikjaraw li huma favur il-ħajja mill-konċepiment u kontra l-abort.  Il-Malta Unborn Child Movement qed jissuġġerixxi, u jagħmel proposta,  biex Malta issir wkoll Centru tal-Ekolġija tal-Ġuf fil-Mediterran.

Il-Moviment diga beda jaħdem biex din l-ideja isir rejalta. Għamilna kuntatti ma’ erba Għaqdiet Internazzjonali dwar l-Psikoloġija u l-Mediċina ta’ qabel u matul it-tqala fil-Ġermanja, fl-Svizzera, fi Spanja u fl-Stati Unitii ta l-Amerika.  U tlabna il-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħhom biex din l-ideja nagħmluha rejalta. Dawn weġbuna l-erba u offrewlna l-għajnuna tagħhom. Qedin fl-istadju li nsibu l-aħjar meżż kif nikkollaboraw. Dawn l-għaqdiet diġa mxew ħafna fuq l-Ekologija tal-Guf. Il-motto tagħhom huwa:  Womb Ecology in World Ecology”.

Rapport dwar Malta  mill-Għaqda Dinjia tas-Saħħa fl-2009 bl-isem “Environ­ment and health performance review’”, kien qal li t-tfal u ż-żgħażagħ qed jingħataw prijorita fl-oqsma tal-ambjent u s-saħħa.. u anki s-saħħa fuq il-postijiet tax-xogħol. U hekk għandu jkun.  

Teżisti ħafna evidenza xjentifika li l-użu ħażin u l-abbuż tax-xorb alkoħoliku, id-drogi u t-tabakk mill-ġenituri tat-trabi fil-ġuf tal-omm kemm qabel u, agħar, waqt it-tqala, jagħmlu ħsara fiżika, mentali u emozzjonali lit-tarbija fil-ġuf tal-omm. L-istess ħsara jagħmluha  l-emissjonijiet kimiċi u tossiċi li jinbilgħu  mill-arja mill-ommijiet u l-missierijiet, u madwar 200 miljun tarbija fil-ġuf tal-omm madwar id-dinja kollha kull sena, inkluzi madwar 4000 tarbija kull sena fil-Gżejjer Maltin.

Jiġri l-istess meta il-ġenituri tat-trabi fil-ġuf tal-omm jkunu esposti għall-kimiċi u sustanzi tossiċi fuq il-postijiet tax-xogħol.  Ambjent ieħor importanti ħafna.

Din il-ħsara se titkompla jekk ma’ ssirx kampanja hawn Malta,  u anki mondjali, li tiddikjara li s-saħħa.... fiżika, mentali u emozzjonali tat-tarbija fil-ġuf tal-omm ...qed tkun  affetwata ħafna minn dawn l-effetti negattivi tal-ambjent.

L-Għaqda Internazzjonali dwar il-Psikologija u l-Medicina ta’ qabel u matul it-tqala - l-ISPPM - waħda mill-erba għaqdiet internazzjonali li qed jaħdem magħhom l-Moviment -  li taħdem ħafna fuq l-ewwel fażi tal-iżvilupp uman – tikkonsidra l-ewwel stadji tal-ħajja bħala l-ewwel pożizzjoni ekoloġijka tal-bniedem u l-ġuf bħala l-ewwel ambjent ekoloġiku. It-tqala hi meqjusa bħala l-perjodu fejn ikun hemm djalogu attivi u kontinwu bejn t-tarbija fil-ġuf, l-omm u l-ambjent psiko-socjali tagħha.

Teżisti evidenza  xjentifika ukoll li l-qalb tat-tarbija fil-ġuf tħabbat aktar meta  l-omm tkun għaddejja minn stress waqt it-tqala.

Fil-bidu ta’din il-proposta għidna li  "L-ewwel ambjent għall-bniedem huwa l-ġuf tal-omm... u anki qabel.” “Anki qabel” ifisser li illum bil-liġi li għandna dwar InVitro Fertilization - l-IVF - il-bidu nett tal-bniedem  ma jkunx fil-ġuf  tal-omm..imma fid-dish – il-vitro. U illum, meta nafu li diġa għandna embrijuni fil-friza...tfal żgħar ħafna fil-bidu nett tat-tnissil taghhom... żgur li  l-bidu nett tal-ħajja tal-bniedem mhux fil-ġuf  irid ikun ukoll protett mill-ħsara.. u anki mill-mewt.

Tajjeb ukoll niftakru li dan huwa ukoll kif indikat fil-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal, li "it-tarbija, minħabba l-immaturità fiżika u mentali tiegħha, teħtieġ salvagwardji u attenzjoni speċjali, inkluż ħarsien legali xieraq, qabel kif ukoll wara t-twelid. "

Il-fertilita u l-kura tal-infertilita illum il-ġurnata, li hawn iżjed għarfien dwar is-saħħa ħolistika tal-bniedem, hija ukoll relatata ma’ promozzjoni ta’ healthy lifestyles. Fil-fatt bħala parti mill-Infertility Support Services illum insibu ukoll psikoloġi, nutritionists, terapisti tal-familja, terapisti tax-xogħol, u speċjalisti dwar l-ambjent, li qed jaħdmu fuq it-twessiħ tal-kunċett ta’ healthy life styles, dieta bilanċjata, eżerċizzju fiżiku u t-tnaqqis,  jew l-eliminazzjoni, tal-istress fil-familja u fuq ix-xogħol.  F’pajjiżi oħra dan il-metodu qed jagħti  riżultati pożittivi u anke ta t-tfal lill-koppji li ma kellhomx. Dan jista, u għandu jidhol ukoll fil-Proġett dwar Ekoloġija tal-Ġuf.  

Irridu nibqgħu nżommu l-valur sabiħ u nobbli tal-ħarsien tal-bidu tal-ħajja umana mill-konċepiment kif għamilna sa issa u li aħna magħrufin għalih mad-dinja kollha.

Dan hu twemmin politiku. Qed naħsbu li fil-progett dwar l-Ekologija tal-Guf nistghu nkomplu nahdm  mal-partiti politiċi fil-Parlament.

Nixtiequ li fil-futur qarib naħdmu mal-Parlament Malti biex norganiżżaw Konferenza Nazzjonali dwar l-Ekologija tal-Guf b’intenzjoni partikolari li aħna l-Maltin, specjament waqt l-Presidenza ta Malta tal-Unjonji Ewropeja f’dawn is-sitt xhur li dhalna fihom fl-ewwel ta Jannar ta din is-sena, nkunu, u nidhru li aħna, pont bejn l-Ewropa u l-Afrika, fil-Mediterran, dwar il-promozzjoni ta’  kwalita ta’ ħajja mill-aħjar għat-trabi kollha li kjunu se jitwieldu f’dan ir-regjun...u anki ‘l hinn minnhu.  

Għal dan il-għan qed ngħaddulkom il-links ta’ żewġ videos dwar l-Ekoloġija tal-Ġuf minn Dr Thomas Verny, awtorita’ mondjali dwar dan is-suġġett, lil aħna diġa ftaħna kuntatt miegħu biex insibu l-aħjar mezz biex nikkollaboraw fuq dan is-suġġett. 

Grazzi ħafna.                                                             

Tony Mifsud  Koordinatur

Malta Unborn Child Movement  

[email protected]  Mob 7920 4840

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekoloġija tal-Ġuf : Ara ż-żewġ Videos minn Dr Thomas R. Verny MD, D.Psych, DHL, FRCPC  Psychiatrist& Family Therapist = Pre and Peri-Natal Psychology: An Introduction 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJBO0C1iYp8           Part    1   -    5 min    

https://www.youtube.com/watch?v=aUb_5F12V6A           Part    2   -    6 min

Dr Thomas Verny huwa l-Fundatur, u Direttur, tal-Ghaqdiet APPPAH (USA) u  ISPPM (Germanja), u għandu  konnessjoni ma OMAEP (Spanja), tlett għaqdiet li beda jikkollabora magħhom l-Malta Unborn Child Movement (MUCM) matul l-2015         o

 

 

 ========================================================================

 

To All Organisations and Friends of the

Malta Unborn Child Movement

=======================================================================
 

 

Turtle eggs and human embryos

by Hon Clyde Puli – Malta Parliament

Malta Independent - 11th December, 2016

Ironic as it may seem, it has become duly commendable to cordon off a public beach in the height of summer to protect the eggs laid by a turtle at Golden Sands, while it is increasingly becoming out of fashion to provide the human embryo with the same level of protection.

Running roughshod over opinions, concerns and sensitivities has been Labour’s signature style of governing in the last four years and it seems that the latest sector in sight is assisted reproduction: a sector that is characterised by widely divergent opinions, legitimate concerns and principled sensitivities is at risk of being shaken up for no other reason than some political back-room deal.

Technology that brings joy to families

 

In Malta, in-vitro fertilisation (IVF), along with other fertility treatments, has been offered since the early 1990s when the socialist ban of the 1970s on private health-care sector operators was lifted by Fenech Adami’s Nationalist administration. 

Whilst the first baby born as a result of IVF in the UK was Louise Joy Brown in 1977, the first Maltese conceived by IVF had to wait until 1991. Since then, fertility treatments and assisted reproductive technology has gained both legitimacy and popularity.

Fifteen years on, the sector has advanced but remains unregulated. So the situation then required a legal framework whose ethical underpinnings sought to protect human life whilst bringing joy to our families. That was the task the Parliamentary Standing Committee on Social Affairs under my chairmanship set to accomplish in 2005.

The social affairs committee and consensus building

 

For eight intense months, we heard medical practitioners, experts and stakeholders give their views. Exchanges were lively, respectful and always interesting. I made sure that not only did we hear people with expertise in wide range of disciplines but also couples who had experienced fertility problems. Their stories were tinged with pain which, in some cases, had led to the breakdown of their marriage and/or mental health problems. This convinced me even more that whilst regulation was needed, the treatment was to remain available and – more so – available without charge as part of the public health service. And to this end I relentlessly argued in favour whenever and wherever the opportunity arose.

I take pride not only in the fact that this was the first report ever produced by a Parliamentary Standing Committee but also because it provided the impetus to Parliament to legislate and its recommendations were judged to be sufficiently cogent to make them into law. I wrote a report that brought together the views expressed and also made recommendations so that any eventual legislation would be built on solid foundations.

A pro-life piece of legislation

 

The report’s contents are reflected in the essential elements of the Embryo Protection Act. IVF was kept legal and the requirements to which it was subject included limiting availability to couples in a stable relationship. The freezing of oocytes was permitted while prohibitions were introduced for surrogacy, gamete donation and embryo freezing (except in very particular cases where it was unsafe to implant the embryo). All this was in the best interests of the child yet to be born.

The law, and the report that preceded it, is unequivocally pro-life and pro-child, without being draconian or unreasonable. Those principles, together with the meticulous consensus-building that took place while the report was in the making and the following years, resulted in a general agreement: the parliamentary vote was unanimous and, nationally, the disagreements were few and far between.

A successful piece of legislation

 

According to a report recently tabled by the Embryo Protection Authority, between January 2013 and June 2015 a total of 411 IVF and ICSI (intracytoplasmic sperm injection) cycles were carried out, resulting in 116 pregnancies – meaning a 28 per cent success rate.

This 28 per cent compares favourably with the UK’s success rate of 25 per cent – and this for a country whose laws allow embryo freezing. And despite a marginal fall in the rate in 2015, last year the IVF/ICSI cycles increased threefold over 2012, the year in which the legislation was enacted.

Out of step proposals

 

With the facts being what they are, and the legislation barely four years old, it is odd that the Prime Minister should be kowtowing to a radical fringe within his Party. Investing in technology and training is fundamental, as is reviewing the law regularly to make sure that it is in step with technological developments. But the law’s basic principles – safeguarding the best interests of the unborn child – should stand.

Ref: http://www.independent.com.mt/articles/2016-12-11/newspaper-opinions/Turtle-eggs-and-human-embryos-6736167747

 
 
 
=========================================================================
 
 
 
 
 
 
LIFE NETWORK FOUNDATION MALTA is organizing a 
 

Candle Light March for Life 

Saturday, 3rd December, 2016

from 5.30pm to 6.30pm

Meet:  Castille Place, Valletta 

 

Guest Speaker: Rebecca Keissling - from USA

 

Look at websites below.

Pass the word.

 

Be there please. Your presence counts. Bring others. Spread the news.


Tony Mifsud, Coordinator, Malta Unborn Child Movement - MUCM 

 

Mob 7920 4840   Email:  [email protected].com

 

 


http://lifenetwork.eu/

https://www.facebook.com/lifenetworkeu?fref=ts

 

====================================================================================

 

Malta Centre for Womb  Ecology  

 

The first environment to man is the womb

--------------------------------------------------------------------- 

A.

 

Two short videos: Pre and Peri-Natal Psychology: An Introduction,

by Dr Thomas Verny, psychiatrist and family therapist, founder  of  the Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health -  APPPAH - of USA

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJBO0C1iYp8  -  Part 1  -  5.52.min

https://www.youtube.com/watch?v=aUb_5F12V6A   -    Part 2  -  6.25 min  

See list and links of more videos on womb ecology in Malta Womb Ecology Centre Page in this website

 

B.

Also author of the book: The Secret Life of the Unborn Child,  

By creating a warm, emotionally enriching environment in utero, a woman can make a decisive difference in everything her child feels, hopes, dreams, thinks, and accomplishes throughout life.

Verny is a pioneer in the field of pre- and perinatal psychology, a father, and psychiatrist in private practice. Here he presents a wealth of research indicating that the unborn child is a deeply sensitive individual who forms a powerful relationship with his or her parents--and the outside world--while still in the womb.

While it is widely believed that the human fetus is a blank slate, lacking true sensation, emotional affect, or even the ability to feel pain, pregnant women through the ages have intuitively known what scientists have only recently discovered: that a mother's unborn child hears her voice and senses her love. The unborn child has significant sensory capabilities. He can see, hear, and feel.

 

=====================================================================

 

 

 

 

Malta Unborn Child Movement

Jum il-Ħajja  - Il-Ħadd, 14 ta’ Frar, 2016 - Valletta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sitt Diskorsi – Manifestazzjoni favur il-Ħajja Umana mill-Koncepiment - Oratorju, Katidral ta’ San Gwann.

Video 50min – Quddiesa u Omelija - Arcisqof Charles Scilcuna, Katidral ta’ San Gwann,Valletta

 

=========================================================================

A

http://www.inewsmalta.com/mart/20160214-il-president-im-assba-dwar-irwejja-kimi-fis-salons-tax-xag-ar

Il-President ta' Malta, L-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, imħassba dwar l-irwejjaħ kimiċi fis-salons tax-xagħar

 

06:52  |  15.02.2016

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja, il-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca wriet it-tħassib tagħha dwar l-effetti li l-irwejjaħ kimiċi fis-salons tax-xagħar jista’ qed ikollhom fuq saħħet in-nies, fosthom nisa tqal u tfal.

Sadanittant, waqt quddiesa b’rabta mal-istess okkażjoni, l-Arċisqof Charles Scicluna wissa li nkunu qed nitilfu l-“boxxla” jekk indaħħlu l-ewtanasja għax jekk indaħħlu d-dritt ta’ meta għandna ntemmu ħajjitna nkunu qed nagħtu lok li mbagħad insiru sidien fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor.

Coleiro Preca esprimiet it-tħassib tagħha dwar l-ambjent fil-hair salons fil-Konkatidral ta’ San Ġwann hekk kif kienet qed tindirizza attività organizzat mill-Moviment għad-Drittijiet, Protezzjoni u Żvilupp tat-Tarbija li se Titwieled fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja li ġie iċċelebrat il-Ħadd.

Il-President kienet qed tisħaq fuq l-importanza tal-ambjent fis-saħħa tal-bniedem fejn qalet li tinkwieta bin-nuqqas ta’ informazzjoni li jeżisti f’ċertu postijiet tax-xogħol.

Kien hawn li rreferiet għall-hairdressers u l-ammonti ta’ kimiċi li jista’ jkun qed jibilgħu bla protezzjoni għal saħħithom u esprimiet it-tħassib tagħha li jista’ jkun hemm nisa u tfajliet tqal jew dawk ma’ wliedhom li minbarra saħħithom qed jipperikolaw dik ta’ trabi li għadhom ma tweldux u ta’ tfal.

Il-President enfasizzat li huwa importanti għall-individwu, inkluż l-ommijiet tqal, li fil-pajjiż ikollna ambjent b’saħħtu u rrimarkat li għal dawk li qed jistennew tarbija dan huwa importanti daqs li jevitaw it-tipjip, id-droga u l-alkoħol u li joqgħodu attenti x’jieklu u jagħmlu l-eżerċizzju.

Hija esprimiet is-sodisfazzjon tagħha kemm għall-fatt li fiż-żmien li ġej il-Gvern għandu jwaqqaf l-użu tal-Heavy Fuel Oil kif ukoll għal-liġi li ressqet l-Oppożizzjoni dwar stil ta’ ħajja sana u qalet li dawn juru kemm iż-żewġ partiti ewlenin qed jaħdmu fuq l-ambjent.

Coleiro Preca rreferiet għaż-żjara li għamlet fl-iskola primarja tal-Fgura fi tmiem il-ġimgħa fejn semmiet li waqt li soltu t-tfal ikellmuha fuq l-ambjent u l-bullying, l-istudenti tal-Fgura kellmuha fuq l-ambjent u x’idejjaqhom jew x’jixtiequ jaraw fil-pajjiż.

Fid-diskors tagħha hija ma naqsitx li titkellem dwar il-ħajja fejn iddeskrivitha bħala l-aqwa turija ta’ valur u enfasizzat li mhux biżżejjed ngħidu li l-ħajja tibda mill-konċepiment imbagħad ikun hemm ġustifikazzjonijiet li jistgħu jipperikolaw il-ħajja.

Hawnhekk irreferiet għall-kwistjoni tal-IVF u wissiet li jekk mhux se jkun hemm spjegazzjoni dwar dan is-suġġett din se tispiċċa ‘issue’ tal-partiti politiċi.

Fl-istess ħin hija saħqet li bħala poplu rridu nerfgħu r-responsabbilta tad-deċiżjonijiet li nieħdu u enfasizzat li l-poplu jrid jifhem fuqhiex qed jitkellem waqt li semmiet kif meta tkellem lin-nies ikun hemm min jifhem biċċa u minn biċċa oħra. Għalhekk ħeġġet lill-politiċi biex jitkellmu b’mod li jifmuhom in-nies.

Kien f’dan il-ħin li saħqet li fil-pajjiż ma rridux inħallu kliem u ideat bħall-progressiviżmu, il-liberaliżmu u n-neo-liberaliżmu biex nieħdu deċiżjonijiet għal-lum mingħajr ma naraw il-konsegwenzi ta’ għada.

Hija rreferiet ukoll għall-konvenzjoni dwar it-tfal, irrimarkat li din mhiex riflessa fid-drittijiet tat-tfal u esprimiet it-tama tagħha li fil-pajjiż ikollna liġi komprensiva fejn jidħlu d-drittijiet tagħhom.

L-aktar kreatura f’periklu li tinqered it-tarbija qabel titwieled

Fl-attività tkellmet ukoll Dr Miriam Sciberras, esperta fil-bijoetika li tmexxi l-Life Network Malta, għaqda favur il-ħarsien tal-ħajja sa minn qabel it-twelid.

Hija bdiet biex iddeskriviet lit-tarbija li tkun għadha ma twelditx bħala l-“aktar kreatura fil-periklu li tinqered”.

Dr Sciberras nsistiet li l-embrijun huwa “wieħed minna”, għandu dritt għall-ħajja u għalhekk għandu jingħata ċ-ċans li jitwieled.

Hija rrimarkat li Malta tinsab f’salib it-toroq fuq il-kwistjoni tal-konċepiment u esprimiet it-tħassib tagħhom għat-tibdil li jista’ jsir fil-liġi.

Waqt li appellat lill-politiċi biex jibqgħu jassiguraw li l-ħajja tibda mill-konċepiment, il-kelliema nsistiet li ma nistgħux inqablu pajjiżna ma’ pajjiżi oħra għax barra m’hemmx ir-rispett għall-ħajja kif għandna fostna.

Dr Sciberras semmiet kif barra minn Malta kien hemm trabi li wara li twieldu tħallew f’xi ‘park’ jew saħanistra fi ‘skip’ minbarra l-ammont ta’ abort li jsiru f’isem il-libertà.

Hija rreferiet għall-iffriżar tal-embrijuni u qalet li dan iwaqqaf il-ħajja waqt li staqsiet għaliex jintagħżlu tnejn u l-oħrajn jiġu iffriżati.

Iċ-ċerpersin tal-Life Network Malta ikkritikat ukoll id-donazzjoni tal-bajd jew l-isperma u qalet li t-trabi li jitwieldu huma ltiema meta kull tarbija għandu jkollha d-dritt li tkun taf min huma l-ġenituri tagħha.

Dr Sciberras temmet il-kelmtejn tagħha billi appellat lill-politiċi biex jiddefendu d-dritt tat-tfal u jaraw li jiddefendu d-dritt tal-ħajja u ma jiżvalutawhix.

Deo Debattista jissuġġerixxi t-twaqqif ta' klinika favur il-ħajja

Il-membru parlamentari Deo Debattista kien il-kelliem f’isem il-PL fejn issuġġerixxa li għandha titwaqqaf klinika favur il-ħajja biex nisa u tfajliet li għal raġuni jew oħra jkunu qed isibuha diffiċli biex ikomplu t-tqala jkollhom fejn jiġu megħjuna.

Huwa qal li sal-lum mara jew tfajla li jkunu għaddejjin minn xi problema biex ikomplu bit-tqala faċli jidħlu fl-internet u jsibu klinika fejn jistgħu jtemmu t-tqala imma m’hemmx fejn ikunu jistgħu jingħataw għajnuna kemm jekk psikoloġika kif ukoll jekk finanzjarja.

It-Tabib Debattista għamilha ċara li huwa jemmen li l-ħajja tibda mill-konċepiment u appella lil dawk preżenti biex iwasslu dan il-messaġġ.

Huwa qal ukoll li jemmen fl-IVF għax iqis din il-proċedura bħala waħda favur il-ħajja u koppja li ma jistax ikollha tfal għandha tiġi mgħejjuna.

Madankollu wissa li l-proċess m’għandux iservi biex jinqerdu l-ulied u nsista li l-embrijun m’għandux jiġi meqjus qisu xi ‘side effect’ tal-proċedura (IVF).

Debattista nsista wkoll li għandha tinbidel in-nomenklatura tal-embrijun u sostna li trid issir, fi kliemu, “babies żgħar”. 

Id-deputat Laburista rrefera għall-għajta ta’ Malta bħala l-aqwa fl-Ewropa u sostna li diġà hija l-aqwa fl-Ewropa fil-ħarsien tat-trabi qabel it-twelid fejn anke nsista li m’għandnix nimxu wara pajjiżi oħra imma rridu mmexxu bl-eżempju.

Debattista wissa biex ma nagħtux dak li huwa sejjaħ “tiċpisa politika” lil dan is-suġġett għax jekk nagħmlu hekk min għadu ma fehemx itella l-ħitan tal-injoranza u jiffoka fuq dak li jemmen.

Huwa temm billi qal li hawn nies intelliġenti aktar minnu li jġibu raġunijiet dwar l-iffriżar tal-embrijuni u t-terminazzjoni tat-tqala imma sostna li huwa jgħid li intelliġenti kemm huma intelliġenti l-argumenti tagħhom huwa jgħidilhom li mingħajr il-ħajja ma jistax ikun hemm intelliġenza.

Id-deputat Paula Mifsud Bonnici, f’isem il-PN li huwa membru tal-imsemmi moviment, saħqet li rridu nibqgħu ngħożżu l-valur tal-ħajja.

Hija iddeskriviet lill-poplu tagħna bħala wieħed speċjali, saħqet li m’għandnix inħossuna differenti minn pajjiżi oħrajn sempliċiment għax għandhom liġijiet differenti u enfasizzat li rridu nqabblu lilna nfusna ma’ min hu aħjar minna.

L-Avukat Mifsud Bonnici nsistiet li l-politiċi jridu jżommu sodi u jagħtu valur lill-ħajja lill-ħajja fejn jekk jemmnu li l-ħajja tibda mill-konċepiment allura jridu jaħdmu biex l-embrijun ikun protett.

Id-deputat Nazzjonalista semmiet li fil-pajjiż dejjem kellna partiti favur liġijiet li jħarsu l-ħajja imma saħqet li m’għandnix inħallu l-egoiżmu u l-materjaliżmu jirbħu u rrimarkat li l-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jassiguraw li l-liġi tkun tipproteġi t-trabi sa minn qabel ma jkunu twieldu.

Hija appellat biex iż-żewġ naħat ikomplu jagħtu valur lil-liġi approvata fl-2012 bi qbil bejniethom.

Ir-rappreżentant tal-Alternattiva Demokratika Mario Mallia beda l-intervent tiegħu billi sejjaħ bħala “surreali” ċ-ċapċip li l-Kungress Amerikan ta lill-Papa Franġisku għad-diskors li għamel kontra l-abort u l-piena kapitali meta l-istess Kungress Amerikan favurihom.

Huwa rrefera wkoll għall-problemi li qed jiffaċċjaw l-immigranti fl-Ewropa u wera t-tħassib tiegħu li hemm ukoll tfal li qed jispiċċaw użati minn min irid jagħmel il-flus minn fuqhom.

Mallia semma wkoll il-każ tal-ħaxix li nstab li kellu livell ta’ pestiċida aktar minn dak permissibbli u qal li minn jaf kemm kien hawn ommijiet tqal li kienu qed jieklu l-ħaxix għax mingħalihom tajjeb għal saħħithom u t-tarbija li se jkollhom imma li fl-istess waqt kienu qed jieklu minnu.

Huwa ikkritika l-fatt li Malta qatt ma nvestiet f’laboratorju li jittestja l-livell tal-pestiċidi fil-ħxejjex bil-konsegwenza li kampjuni tagħhom qed jintbagħtu barra għat-testijiet u r-riżultati jdumu ma jaslu.

“Ma nbiddlux l-attitudni għax inbidlet f‘pajjiżi oħrajn”

Kelliem ieħor kien Martin Chetcuti, koordinatur tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS) li jagħmel parti mill-istess moviment.

Huwa rrefera għall-liġi tal-IVF fejn irrimarka li f’din iċ-ċirkostanza l-bidu tat-tarbija ma jkunx fil-ġuf imma fid-‘dish’.

Dwar l-iffriżar tal-embrijuni, huwa enfasizza li rridu nipproteġu l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem sa mill-bidu nett u saħaq li bħala ġenitur ma jista’ qatt ipoġġi fil-periklu ħajjet wieħed minn uliedu.

Chetcuti appella biex bħala pajjiż nibqgħu nwasslu messaġġ favur il-valur tal-ħajja u insista li l-attitudni tagħna m’għandix tinbidel għax f’pajjiżi oħra hemm prattika differenti.

Huwa appella lill-membri parlamentari u lill-politiċi biex jerfgħu r-responsabbilta u jaħdmu favur dawn il-prinċipji u rrimarka kif huma jemmnu li d-dritt tal-ħajja għandu jkun imnaqqax fil-Kostituzzjoni.

Chetcuti appella wkoll lin-nisa li qed jistennew tarbija biex jieħdu ħsieb saħħet uliedhom billi ma jpejpux, ma jixorbux alkoħol u lanqas jieħdu droga kif ukoll jevitaw emissjonijiet kimiċi u tossiċi nkluż fuq postijiet tax-xogħol.o

© 2013 iNewsMalta.com

 

 

===============================================================================================

 

B.

http://thechurchinmalta.org/mt/posts/56326/l-arcisqof-jiccelebra-quddiesa-fl-okkazjoni-ta-jum-il-hajja-2016-

50 min You Tube Video of the whole Mass

Mass by Arcbishop Charles Scicluna  at St John Cathedral on Pro-Life Day 14-2-16  by Malta Unborn Child Movement 

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 

Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta - 14 ta’ Frar 2016

It-tliet tentazzjonijiet li jirrakkontalna Luqa fl-Evanġelju li għadna kemm smajna (Lq 4, 1-13); li huwa l-Vanġelu tal-Ewwel Ħadd tar-Randan, huma tliet tentazzjonijiet partikolarment adatti għal Ġesù; huma lixka biex ix-xitan jaqbdu taħt il-ħakma tiegħu.

 

L-ewwel tentazzjoni qawwija ħafna hija dik li jagħti risposta għall-ġuħ tiegħu: mhux bħala bniedem, imma bħala Iben Alla. Fir-risposta tiegħu lix-xitan, Ġesù jgħidlu: il-qawwa tiegħi mhux għalija, “il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla” (ara Dt 8, 3-6). ‘Il quddiem naraw kif il-Mulej juża’ din il-qawwa biex jitma’ lil ħaddieħor imma ma jużahiex biex itaffi l-ġuħ tiegħu. Kemm jgħallimna dan l-atteġġjament ta’ Ġesù li hu jgħix f’ubbidjenza lejn il-Missier, u fejn il-qawwa tiegħu mhux biex taqdi lilu imma hi riservata bħala qadi għall-oħrajn.

 

It-tieni tentazzjoni hija li jkun leader mondjali li jisseduċi lil kulħadd bil-qawwa ta’ din id-dinja. Fir-risposta tiegħu, Ġesù jerġa’ jikkwota l-Iskrittura u jgħid: Il-veru primat u sovranità vera hija dik ta’ Alla, mhux ta’ din id-dinja. “Lill-Mulej Alla tiegħek tadura, lilu biss taqdi” (ara Dt 6, 13-14).  Hija xi ħaġa ta’ tkexkix tifhem li Satana jħoss li l-qawwa u l-frugħa ta’ din id-dinja huma f’idejh, biex iqassamhom lil min irid. U Ġesù minn dan m’għandu bżonn xejn u ma jrid xejn.

It-tielet tentazzjoni hija li Ġesù jagħżel triq spettakolari fil-missjoni tiegħu. Għalhekk it-tentazzjoni hija li minn fuq it-tempju ta’ Ġerusalemm jaqa’ u ma jiġrilu xejn. Satana stess jikkwota l-Iskrittura biex jikkonvinċih u Ġesù jaf li t-triq tiegħu hija ta’ ubbidjenza lill-Missier mhux li jkun leader spettakolari. U Ġesù jerġa’ jikkwota l-Iskrittura: “Jingħad ‘la ġġarabx lill-Mulej Alla tiegħek” (ara Dt 6, 16).

 

It-talba li għallimna l-Mulej hija talba ta’ umiltà kbira, talba li tirrikonoxxi l-primat ta’ Alla fuq il-ħajja tagħna u fuq il-ħolqien, imma hija talba tal-ulied: “Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int” (Mt 6, 9-10).  Hija talba ta’ sottomissjoni filjali, mhux servili; hija talba tal-ulied lil missierhom.

 

F’dan il-jum li fih qegħdin niċċelebraw Jum il-Ħajja, nixtieq nirrifletti ftit magħkom fuq silta’ qasira mill-Ewwel Qari li smajna mill-ktieb tad-Dewteronomju: “Ħariġna l-Mulej mill-Eġittu, b’id qawwija, bi driegħ merfugħ, b’biża’ kbir, b’sinjali u b’għeġubijiet. U daħħalna f’dan il-post, tana din l-art, art tnixxi ħalib u għasel” (Dt 26, 8-9). Din hija silta’ minn talba kommemorattiva li Mosè, il-leader tal-poplu Lhudi, jikkmanda li tingħad b’tifkira tal-ħelsien. U tikkonkludi hekk: “U issa jiena ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int, Mulej” (Dt 6, 10).

 

Mela l-offerta tal-poplu hija don lil Alla mill-ġid li tana hu. Din hija xi ħaġa li aħna l-Insara nikkommemoraw f’kull Ewkaristija meta fl-offertorju aħna noffru l-ħobż, “frott tal-art u xogħol il-bniedem”. Imma noffruh lill-Mulej. Hekk ukoll l-inbid. Aħna rċevejna dawn id-doni mingħand il-Mulej u nerġgħu nagħtuhomlu, u hu jittrasformahom.  

 

Jiena nixtieq naqsam magħkom żewġ ħsibijiet importanti fuq il-bidu u t-tmiem tal-ħajja u noffrihom b’umiltà kbira. Kemm hi ħaġa sabiħa li llum, f’Jum il-Ħajja, nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dan id-don tal-ħajja, li hija rigal li nirċievu mingħandu. Aħna nikkoperaw mal-Mulej fil-bidu ta’ ħajja ġdida, imma kull ħajja, tiġi kif tiġi, tiġi minn liema ċirkostanzi tiġi,  anke jekk ikunu ċirkostanzi trawmatiċi jew vjolenti, hija rigal tal-Mulej. Mhux qiegħed niġġustifika ċ-ċirkustanzi traġiċi li bihom tista’ tiġi ħajja fid-dinja, bl-ebda mod! Imma dik il-bikja ta’ dik it-tarbija hija rigal u barka.

 

Jiena drajt li meta nisma’ tarbija tibki waqt l-omelija, lanqas biss ma tiġini f’moħħi li ngerger, imma ngħid: ‘grazzi, Mulej hawn tarbija li qed tgħidilna ‘l-ewwelnett iddumx tipprietka’, u t-tieni ‘ddejjaqnix’. Darba, l-Isqof Fulton Sheen ġralu hekk, u jiena tgħallimtha l-lezzjoni jiena u naqra l-bijografija tiegħu. Kien hemm waħda kellha tarbija qiegħda tibki u bdiet tinkwieta u qamet u ħarġet. U qalilha: ‘Mhux qed iddejjaqni’. Qaltlu: ‘le, int qed iddejjaqni, sinjur’.  Tgħallimha malajr il-lezzjoni, l-Isqof Fulton Sheen, li hemm kawża għall-beatifikazzjoni tiegħu. Din il-barka li aħna nisimgħu, il-bikja ta’ tarbija li ġiet fid-dinja u li aħna nilqgħu bħala don kbir ta’ Alla u att ta’ tama fl-umanità.

 

Illum nixtieq ukoll nitlob li aħna nibqgħu ngħożżu l-ħajja anke meta ssir piż tqil għalina fl-età avvanzata, jew fl-esperjenza kiefra tal-mard terminali. Jiena nifhem, nifhem, it-tentazzjoni kbira li għandna li ngħidu li d-dinjità tal-bniedem titlob li aħna nieqfu minn eżistenza ta’ skomfort, ta’ tbatija, u ta’ nuqqas ta’ possibiltajiet. Hija tentazzjoni qawwija u kbira u m’għandna l-ebda dritt nikkundannaw lil min tant hu mgħobbi, jew bil-biża’ tal-prospett ta’ ħajja iebsa ħafna u mgħobbija ħafna għalih u għal ta’ madwaru, u qed jgħid, ‘isma’ kif se nagħmel jien biex inkun nista’ naħrab minn din is-sitwazzjoni ta’ tbatija kbira?’ Imma aħna, b’dan kollu ma nistgħux nieqfu nirriflettu. Jekk aħna naħsbu li aħna sidien ta’ ħajjitna allura tlifna l-vera boxxla għax inkella nsiru sidien ukoll tal-ħajja ta’ ħaddieħor. Impressjonatni ħafna l-frażi tal-Kardinal Nicholls - allavolja daħlet il-liġi tal-assisted suicide fir-Renju Unit -  li jgħid: ‘a person’s right to die is another person’s duty to kill’. Il-kmandament ‘la toqtolx’ qiegħed hemm biex aħna jkollna l-protezzjoni f’kull ċirkostanza, anke meta aħna l-iżjed vulnerabbli.

 

Mela waqt li aħna naħdmu biex ikun hawn il-kura għall-mard li jaf jagħtina prospetti ta’ tbatija kiefra, u nitolbu għal dawk kollha li huma impenjati f’din ir-riċerka, irridu wkoll nimpenjaw ruħna biex inkunu ta’ sapport għal xulxin, għax l-ikbar kundanna hija s-solitudni fit-tbatija. U nkomplu ninsistu li l-ħajja għandha valur anke meta ma jidhirx li fiha valur. Dan mingħajr ma nikkundannaw lil ħadd, mingħajr ma naqtgħu qalb ħadd, u nitolbu d-dawl anke fuq min imexxina biex din il-vuċi ta’ libertà li tgħid: ‘jiena s-sid tal-ħajja, agħżel il-ħajja mhux il-mewt’, tidħol fil-fond tal-qalb u r-ruħ tagħna u jkun Hu d-dawl li jmexxina fid-deċiżjonijiet tagħna.

 

 Charles J. Scicluna

 Malta Stand up for Life

Speech by Tony Mifsud – Coordinator, Malta Unborn Child Movt - at the Rally4Life  and against Embryo Freezing - Sunday 6-12-2015  Valletta, MALTA 

 

I represent the Malta Unborn Child  Movement which was set up in 2003 and which consists of 44 national organisations, including the three political parties, the Association of Local Councils and the College of Parish Priests.

So far MUCM has organised ten national conferences, published thefirst Maltese Charter on the Rights, Protection and Devolopment of the Unborn Child, and set up Pro-Life Day. For the last eight years on Pro-Life Day, which MUCM celebrates on the First Sunday of February in Valletta, a Manifestation in favour of Life was held, always with the active participation of the three political parties. This year, also, with the participation of the President of Malta.

The Movement appeared before the Social Affairs Committee of Parliament several times, and each time, the same Committee and Parliament itself, agreed with the Movt’s proposals, in a unanimous way, that the laws of Malta should provide for the protection of life, and the physical, emotional and mental health of unborn children. The Movt’s proposals were included in the new  Law of 2003 on the Commissioner for Children, the new Law of 2006 on Domestic Violence and the new Law of 2012 on Sustainable Development.

In 2012 there was unanimous agreement in Parliament, again, on the new law on the Protection of the Human Embryo.

At present MUCM is working on a project on Womb Ecology with the collaboration of similar organisations in Germany, Spain, Switzerland, Greece and  USA. In this project. there is a role for the three political parties and the association of local council.

Lately we heard that the Maltese authorities want to give a chance to childless couples to have children, which in itself is a very good thing. Then we started hearing that to achieve this aim a change in the Embryo Protection Law was being considered to permit embryo freezing. And this is where all of us here , and many others, disagree.

To satisfy the wish, not the right, of marrried, or unmarried, childless couples, or individuals, to have children, you cannot permit the  freezing of embryos, very little unborn children, just because these little children are voiceless and powerless, and you think you can do what you like with them. Here, also, the right to equality for the right to life comes into play.

The process itself of thawing connected with embryo freezing implies  great risks to the life of the little unborn children, who die in the process or are discarded through negligence or  wilful destruction. Or worst, because the natural parents discard them and embryos are sold  as a comodity. If we do that we will be going back, as other countries have gone back already,  to the times when slaves were sold as a commodity. 

According to the Parliamentary Secretary for Health there are about  40 childless couples a year who wish  to have children. Irrespective of the number of these couples  it goes against the dignity of every human being, whether it is a  very little  unborn child or an adult, whether white, black or yellow, to be treated in this way.

And since embryos cannot speak for themselves and protest against any undignified treatment we do that here, and everywhere, for them. 

We appeal to whoever came out with this idea to do some rethinking. We appeal also to all Members of Parliament to do the same because, in the end, it is they who, in their majority, have to pass, or not,  any new legislation on embryo freezing. We, the people, have elected  them to Parliament through our  democractic system. So they could not, and should not legislate  against the wish of the people.  

All Members of Parliament, no++ w, have been given some very good advice, after a very profound study of this issue, by a group of Maltese experts in the fields of medicine, law, psychology, social policy, family studies, disability studies, theology and philosophy. A retired Judge of the European Court of Justice and a member of the Ethics Committee of the European Union are amongst the members of this group.

Listen to one of the recommemndations of the group  The prevailing scientific data and the results obtained from local IVF treatment to date demonstrate that the introduction of embryo freezing in Malta is scientifically unnecessary and unreasonable... On the basis of legal, medical and ethical arguments, the Embryo Protection Act should be maintained as is, since it strongly upholds the dignity and integrity of the human embryo.

There  should  not  be, aslo, any abuse of one particular clause in the Embryo Protection Law which permits embryo freezing in what the law itself says is a  very exceptional circumstance. This is  when an embryo cannot be implanted in the mother’s womb because she has since died of natural causes or because of  an accident. Unfortunately, the proposers of wider embryo freezing  are quoting this clause to justify their decison to go for a change in the Embryo Protection Law.   

Malta’s criminal law does not punish severerly those who, in self-defence, take away the life of others. This, however,  does not mean that anybody can kill another human being for whatever reason he thinks justifies his action. That is not allowed by the same law.That would not be self defence, but murder.

Embryo freezing is not the only way to help childless couples have chilren. There are also fostering and adoption.

There is also another method. In other countries childless couples go to psychologists, family therapists,  work therapists, and nutritionists, who after examining the ways of life of the couples, with the couples themselves, suggest changes to their life styles, including how to find  remedies  to deal with  stress in the family, and at work,. In many cases couples end up having children of their won after adopting the suggested measures.

The Maltese authorities should  promote, and invest, in the consolidation, or establishment, of these specialist services to help  childless couples have children without resorting to embryo freezing  which, in the process can, and do, bring also inhuman treatment  death to their very little unborn children.

 

We hope that common sense will prevail also in this matter of embryo freezing, and Malta will continue to uphold, and cherish, the right to life from conception which has made it look unique and special in the eyes of the whole world. n

 

Rally4Life  and against Embryo Freezing - Sunday 6-12-2015  Valletta, MALTA 

Gianna Jessen of USA

In a heartfelt appeal, abortion survivor Gianna Jessen of USA  urged those present to fight against the introduction of abortion but keep forgiveness and Jesus in their hearts.

 

“Stand now and fight now because this evil is at your doorstep and must be fought,” she said. “If abortion is about a woman’s rights, what about mine,” she asked.

 

Born in America in 1977, Ms Jessen has become a prominent worldwide pro-life activist due to her miraculous escape from death after her 17-year-old mother had committed abortion by saline injection. In spite of spending 18 hours burning in the solution, the baby was delivered still alive, albeit with a number of conditions, including cerebral palsy.

 

=========================================================================

 

From:  

Malta Unborn Child Movement

www.unbornchildmalta.org

 

Please Sign.....Malta Pro Life Petition

From: Dr Miriam Sciberras <[email protected]>

Date: Thu, Sep 24, 2015 at 7:18 AM
Subject: Launch of PRO LIFE PETITION

PLEASE ASK OUR MPS TO PROTECT LIFE IN THE MALTESE CONSTITUTION

 

The Honorable Speaker of the House of Representatives: Malta...Stand Up for Life!

It is time for the people to speak

 

Please sign here: http://citizengo.org/en/29847-maltastand-life

Please sign the online petition at citizengo

 

www.lifenetwork.eu

 

 

==========================================

 

Press Release 10-9-2015

by Malta Unborn Child Movement

Protect the right to life of the unborn child from conception

 

The Malta Unborn Child Movement is very concerned that proposals for changes to the Embryo Protection law 2012 will serve to undermine the protection that the human embryo currently has. The MUCM has worked relentlessly to create awareness on the development of the unborn child from conception - its efforts to advocate on behalf of life in the womb and the positive impact on the unborn child to grow and develop into the foetus, new-born and child, all stages in our human lifecycle. The microscopic human embryo has the full genetic code and is already a unique member of our species. He or she has a right to be protected and to be treated with respect. This does not include manipulation or freezing.

Over the years, the Malta Unborn Child Movement has been working tirelessly on a wide range of areas, providing our Maltese society with studies on the protection of the unborn child from the moment of conception. The movement gave its full support to The Embryo Protection Act enacted in 2012 which provides for assisted medical reproductive technolgies for  couples suffering from problems of infertility the possiblity of having a child while at the same time safeguading the rights of the child, while still an embryo.

The following are quotes from previous MUCM documents or speeches. 'The love that the mother and father, in marriage and outside of it, extend to their children, their loving communication with them, the sense of joy of everyday life, the contact with the infinite beauty and harmony of nature and of art have the power to create new beings with an intelligent mind and an open heart embracing humans, the environment, and life'.

'Pregnant mothers should know that the emotional rejection of their child, their negative thoughts and feelings, imprint traumatic data in the cellular memory and have also been proved to be exceedingly harmful for the proper physical, mental and spiritual development of the child and the future adult'.

The Movement has always promoted the ‘sacredness’ of the womb and the responsibilites of the family, as a fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly the unborn child, that should be afforded the necessary protection and assistance, even in cases where there is the risk of abnormalities.

Providing assisted medical reproductive technologies should not put the right to life of the human embryo at risk. MUCM joins other pro-life groups who have questioned the proposed amendments to the Embryo protection act. Maltese citizens have always championed the protection of the unborn child. MUCM calls on all politicians and the general public to reiterate this value of life from conception.

Tony Mifsud, Grace Attard, Coordinators, Malta Unborn Child Movement (MUCM)

 

 

 

 

 

 

Pro-Life Day  - Sunday, 1st February, 2015 

The President of Malta H.E. Marie Louise Coleiro Preca 

during the Manifestation in favour of Life 

organised by the Malta Unborn Child Movement

at the Caravaggio Oratory of John's Cathedral, Valletta, MALTA

 

 

 

 Risks to the Unborn Child  

by Dr Bruce Curry, Institute of Social and Preventative Medicine,  University of Geneva

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-10/sp-cfw102513.php  

Call for World Bank to redefine poverty indicator to include the life of the unborn child

London (25 October 2013). The World Bank must define life expectancy, its key poverty indicator, as starting at the time of conception and not at the time of birth if millions of lives are to be saved from injury or death. International public health experts, writing in the Journal of the Royal Society of Medicine, said that definitional oversight, in which the life of the child is inadvertently cut into two, 'inside' and 'outside' the womb, covers up risks to the fetus and is particularly unfair to children born in areas increasingly at risk to disasters and already disadvantaged by poverty, hunger and social deprivation. This segmented definition, said the authors, should be replaced by a new inclusive way of thinking about 'the unborn child'.

The World Health Organisation has estimated that there are 200 million plus conceptions globally each year, mostly among disadvantaged groups in disadvantaged areas. The first nine months of life are vulnerable to risks, not just medical but employment, agricultural, security, energy and climate risks. Lead author, Dr Bruce Currey, of the Institute of Social and Preventative Medicine, University of Geneva, said: "Social and environmental risks and hazards affecting mother and baby during pregnancy may reduce the resilience of the child in the next stages of life's journey." He continued: "Until now, the nine months between conception and birth are being ignored in the UN disaster and climate change discourse."

Risks to the unborn infant have a potentially massive global impact. The consequent mortality and disability-adjusted life year burden resulting from mishaps to the estimated 200 million plus pregnancies each year is so large that it cannot be comprehended. In contrast the circa 30,000 people who die globally from natural disasters represent only a very small proportion of the unnecessary deaths of unborn children in the world.

Dr Currey said: "To prevent this global toll and to begin to reduce the reality of risks to the unborn infant, the medical, health and midwifery professions must together advocate concerted action to fill the nine month gap – ignored by so many organisations and policy makers." He added: "This challenges us to accept a very broad concept of integrated health, drawing from expertise far outside the traditional medical specialties. On the one hand, medicine's wider role must reach out to embrace economists, engineers and climatologists. On the other hand economists, engineers and climatologists have to be persuaded by gynaecologists and obstetricians to see risk reduction for the unborn child and thus improved pregnancy outcomes as measurable performance indicators of their endeavours."0

 

 

Minister Leo Brincat

  

From: Malta Unborn Child Movement - MUCM 

 

MUCM meets Minister Leo Brincat on 8-6-2015

 

“A baby with one or more major birth defects is born in Malta every three days”.

Statement by the Maltese Directorate for Health Information and Research 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

On October 17, 2013, Hon Leo Brincat, Minister for Sustainable Development and Climate Change, said that efforts must be made to integrate climate change adaptation with the development process and that vulnerable groups are most threatened by climate change.

 

He was speaking at a conference on climate change: ‘2015 and beyond: what is the future of development and development education in Malta?’.

 

He stressed that the vulnerable groups in society, such as those with low incomes, were the people most affected by climate change.

 

Another vulnerable group is that of about 4,000 unborn children every year in the Maltese islands.

 

On 28-5-15 MUCM requested a meeting with Minister Leo Brincat and sent him,  in  advance, the four articles in The Times of Malta mentioned below. 

 

On 8-6-2015 a Malta Unborn Child Movement (MUCM) delegation met Hon. Leo Brincat, Minister for Sustainable Development, the Environment and Climate Change at the Ministry, Casa Leone, St Venera.

 

The delegation was made up of Mr Tony Mifsud, Coordinator of Movement, Ms Grace Attard, Vice President of the National Council of Women (NCW) and Ms Mary Buttigieg Said, President of the Malta Midwives Association (MMA).  NCW and MMA are member organisations in MUCM. The Labour Party, the Nationalist Party and Alternattiva Demokratika are member organisations in MUCM.  

 

The delegation again presented to the Minister the salient points of the four articles by MUCM on Womb Ecology.... the Sustainable Development of the Unborn Child.... Climate Change in the Womb..... and Protection of the Womb.... which appeared in The Times of Malta lately.

 

The delegation informed the Minister that in an article  ‘Measures to reduce certain birth defects’ (Times of Malta  5/3/2015), the Maltese Directorate for Health Information and Research declared that “a baby with one or more major birth defects is born in Malta every three days”.

 

The delegation suggested:

 

1. The Ministry invests in "Development Education" about the sustainable development of the unborn child.

 

2. Considering that the Maltese Parialment is totally in favour of the rights, protection and development  of the unborn child Malta should specialise in Womb Ecology, especially with The Barts Hospital, to open soon in Malta.

 

3. The Minister would make a proposal to the United Nations Climate Chnage Summit, next September in New York, to concentrate on  womb ecology in an eventual " meaningful UN Global Agreement on Climate Change".

 

It was agreed that MUCM would make these proposals to the Office of the Prime Minister, the Ministry of Health, the Ministry of Education and Employment and the Maltese members of the European Parliament.

 

In 2012, 5.2 million children were born in the 28 countries of the European Union while about four million unborn children were aborted. In Malta and Gozo, about 4,000 children are born annually. About 300 abortions are made, almost all overseas, by people living in Malta and Gozo. 

 

Tony Mifsud 

Coordinator

Matla Unborn Child Movt  

Mob 7920 4840   

 Image result for womb ecology

 

 

 

 

 

 

During the Global Thematic Consultation on Environmental Sustainability in the Post-2015 Development Agenda in May 2013 it was stated that the primal right of every human being is to be born healthy and peaceful.

 

On 8-6-2015 the Malta Unborn Child Movement  proposed to Minister Brincat to suggest to the UN summit in Sept 2015 the introduction of  womb ecology in a meaningful UN global agreement on climate change 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped).jpg

 

ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’

OF THE HOLY FATHER FRANCIS

ON CARE FOR OUR COMMON HOME  - Publshed 18-6-2015

Chapter 3  - THE CRISIS AND EFFECTS OF MODERN ANTHROPOCENTRISM

Paragraph 120. On ABORTION

Since everything is interrelated, concern for the protection of nature is also incompatible with the justification of abortion. How can we genuinely teach the importance of concern for other vulnerable beings, however troublesome or inconvenient they may be, if we fail to protect a human embryo, even when its presence is uncomfortable and creates difficulties? “If personal and social sensitivity towards the acceptance of the new life is lost, then other forms of acceptance that are valuable for society also wither away”

Chapter 4  On   INTEGRAL ECOLOGY

Paragraph 137. Since everything is closely interrelated, and today’s problems call for a vision capable of taking into account every aspect of the global crisis, I suggest that we now consider some elements of an integral ecology, one which clearly respects its human and social dimensions.

I. ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL ECOLOGY

Paragraph 138. Ecology studies the relationship between living organisms and the environment in which they develop. This necessarily entails reflection and debate about the conditions required for the life and survival of society, and the honesty needed to question certain models of development, production and consumption. It cannot be emphasized enough how everything is interconnected.....                      0                                                

 

 

 

                     

Image result for baby womb protection images  

   

Ioanna Mari, president of the World Organisation of Prenatal Education Associations, an NGO having a special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nation, said: “If we really desire, as nations and as an international community, to prepare a new ‘eco-conscious, ‘eco-friendly’ generation that respects both the environment and human beings we undoubtedly must give them an ecological education.”

When Thomas Verny, of the University of Toronto, was asked how we should educate the new generation and which is the appropriate time to start such education, he answered: “From the mother’s womb.”

He summarised the result of his research with the words: “Womb ecology, world ecology”. Verny is a psychiatrist, a family therapist and a researcher and author of the book The Secret Life of the Unborn Child.

 

 

‘Measures to reduce certain birth defects’

 

In an  article  ‘Measures to reduce certain birth defects’ (Times of Malta March 5, 2015The Maltese Directorate for Health Information and Research declared: “a baby with one or more major birth defects is born in Malta every three days”.

 

Maltese Paediatrician Prof Victor Grech recommended that “while planning a pregnancy, it is important that aspiring mothers take care of their health because this can reduce certain birth defects... Take folic acid, which can drastically reduce the incidence of spina bifida [a congenital disorder]”.

 

“Cut down on, and, if possible, eliminate, alcohol consumption and stop smoking. If you have a poor diet, the obstetrician will recommend you take a multivitamin preparation.

 

"Unfortunately, most people don’t prepare for pregnancy.”

 

 

 

Womb Economics 

http://www.economist.com/news/international/21647641-childs-long-term-well-being-more-profoundly-shaped-influences-pregnancy

From: The Economist : Prenatal health and life outcomes  -  See full article in: Articles

 

 Image result for pregnant women 

Unequal beginnings              April 4th,  2015    

A child’s long-term well-being is more profoundly shaped by influences in pregnancy than used to be realized.

 

HALF a century ago doctors saw the fetus as a “perfect parasite”—absorbing what it needed but sealed off in the womb from any harm done to the mother. About half of American women smoked through pregnancy. When babies were born with the damage now described as fetal-alcohol syndrome, heredity was blamed.

 

Since then it has become a commonplace that healthy habits and good nutrition during pregnancy make it less likely that a baby will be born early, underweight or ill. Now a growing body of research is showing that problems caused by the prenatal environment may not be apparent at birth, but can resonate throughout life. Infections, hunger, stress and air pollution have been implicated in a host of long-term problems for those exposed to them in utero, including bad health, poor school results and lower earnings. Even relatively minor exposure can increase the odds of suffering from chronic disease or disability.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Womb Economics

From: Economics and Ethics 

http://www.economicsandethics.org/

June 13, 2015