Now the Malta Unborn Child Platform in the Cana Movement

                 

Womb Ecology in World Ecology

---------

Il-ħarsien tal-ewwel ambjent

 għat-tarbija li se titwieled 

 

 

 

 

Verzjoni digitli - Il-Lehen - Il-Hadd 19-2-2023

Intervent mill-ġinekologu il-professur George Gregory Buttigieg waqt ċelebrazzjoni favur il-ħajja li saret fil-konkatidral ta’ San Ġwann fl-okkażjoni ta’

Jum il-Ħajja, organizzata mimill Malta Unborn Child Platform fil Movt ta Kana I-Hadd, 5-2-2023 ghal darb’ohra mill-2007.

 

Waqt li t-twelid jgħaxxqek, l-abort ikexkxek

 

Nirringrazzja lill-Malta Unborn Child Platform ta’ din l-istedina, u nifirħilhom tax-xogħol kbir ta’ fejda li jagħmlu biex iħarsu lit-trabi mhux imwielda.

Ħamsa u erbgħin sena ilu fi Glasgow, l-Iskozja, pajjiż tant għal qalbi, bdejt it-traġitt tiegħi biex nispeċjalizza fil-maternità u l-ġinekoloġija. Suġġett sabiħ li jien kont u għadni, nirringrazzja ’l Alla, li nipprattikah għax jagħtini ċ-ċans  nipparteċipa fil-pjan divin tal-ħolqien. Madankollu, l-istess suġġett fetaħli bieb ta’ biża għax esponieni għall-abort.

Mhuwiex hawnhekk il-waqt u lanqas il-ħin li nfiehem il-kruhat li rajt f’dak iż-żmien. Però, iva, nista’ ngħid li jekk it-twelid jgħaxxqek, l-abort ikexkxek! Kien żmien ta’ kriżi għalija anki jekk ma nipparteċipax u nara biss dawn il-ħwejjeġ u kien hemm żmien li ridt nitlaq mill-ispeċjalità. Kienet marti li ġabitni f’sensija u għamiltli l-kuraġġ biex inkompli.

Żammejt ukoll f’qalbi l-kliem tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, “Kunu makakki daqs is-sriep, imma safja daqs il-ħamiem!”. Bdejt niġbor tagħrif u nlesti għal meta jiġi ż-żmien li forsi rrid niġġieled din is-saħta f’pajjiżi. Però, dak iż-żmien kelli moħħi mistrieħ li meta nerġa’ lura Malta, stajt naħdem bil-kwiet mingħajr ma mmiss mal-abort. 

Hawnhekk tiġi f’moħħi Ruma tal-qedem, meta l-ommijiet kienu jwerwru lit-tfal

imqarbin bil-kliem “Annibale ad portas” b’riferenza għall-ġeneral Kartaġiniż li kin qasam l-alpi bl-iljunfanti u ma seta’ jitwaqqaf minn ħadd. Illum f’Malta mhumiex it-tfal Rumani li qed jibżġħu imma kull raġel u mara ta’ rieda tajba li huma mwerwrin mill-waħx tal-abort li jinsab wara bieb Malta. L-abort li qiegħed jinbiegħ lilna bħala parti minn healthcare li ma teżistix. Fiż-żmien tat-taħriġ tiegħi fi Glasgow, bħal kull sptar ieħor fil-Gran Brittanja u fil-biċċa l-kbira tal-Ewropa, kont rari nsib raġuni serja waħda f’eluf ta’ aborti li kollha jsiru għal xi tip ta’ konvenjenza. 

Wasal sew iż-żmien li kull mara u raġel, kull żagħżugħ u żagħżugħa jifhmu sew xi jfisser l-abort. U huwa d-dmir ta’ kull bniedem, li jiġġieled id-dħul ta’ din is-saħta f’pajjiżna. M’hemmx ħtieġa li tkun tabib jew professur, kull bniedem, hi x’inhi s-sejħa tiegħu jew tagħha, jekk hu ta’ rieda tajba, għandu jiddefendi l-ħajja fil-ġuf. 

Dejjem qed nirreferi għall-mezzi għal kollox legali. U fost dawn il-mezzi hemm it-talb, li jiena ma nistħix nipproponi ukoll lil dinja li iktar ma jmur, aktar qed issir ma temminx. Nitolbu, speċjalment lil Ommna Imqaddsa, il-verġni eterna u omm għażiża.

Fl-aħħar nagħlaq bil-kliem li għalaqt bih taħdita pubblika dan l-aħħar: Ma nħallux li l- abjad tal-bandiera Maltija jittebba’ bid-demm tat-trabi innoċenti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verzjoni digitli - Il-Lehen Il-Hadd 12-2-2023 

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea Curmi fil-Konkatidral ta’ San Gwann fl-okkazjoni ta’ Jum il-Ħajja 5-2-2023  organizzat, ghal darb’ohra mill-2007, mill-Malta Unborn Child Platform, issa fil-Movt ta’ Kana.

 

Il-ħajja ma għandhiex prezz

 

Fit-18 ta’ Jannar li għadda, mara ta’ tletin sena, Pelin Kaya, kienet maqtula proprju fil-ġurnata li ċċelebrat għeluq sninha. Kienet miexja u spiċċat vittma b’karozza misjuqa għal ġo fiha. Il-qtil tagħha bir-raġun ġab reazzjoni qawwija fost ħafna nies. Kif jista’ jkun tkun miexja għall-kwiet u f’daqqa waħda ssib min itemmlek ħajtek?

Aħna u niċċelebraw illum, ftit ġranet wara, Jum il-Ħajja, ma nistgħux ma nfissrux in-niket kbir tagħna għal dan il-qtil u nuru s-solidarjetà sħiħa mal-familja tal-vittma. Ġrajja terribbli bħal din għandha ssaħħaħ fina lkoll ir-rieda li nipproteġu l-ħajja ta’ kull wieħed u waħda, għax il-ħajja ma għandhiex prezz. Il-ħajja umana għandha l-ikbar valur.

Irridu nsostnu għażliet konsistenti favur il-ħajja f’kull waqt tagħha. Għalhekk naħdmu biex nipproteġu l-ħajja minn kull theddida: nagħmlu dan billi nieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex nipproteġu l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol; inħarsu l-ħolqien mill-isfreġju għax ambjent meqrud għandu effett dirett fuq il-ħajja; niddefendu l-vittmi ta’ vjolenza domestika u ngħinuhom joħorġu mis-sitwazzjoni ta’ abbuż; insalvaw lil dawk li qegħdin f’riskju li jegħrqu u jisparixxu fil-Mediterran – u rrid infakkar li ftit ġranet ilu mietu għadd ta’ persuni, fosthom tarbija u omm li ma sabux għajnuna; noħolqu kuxjenza li d-droga hi l-qerda tal-ħajja u toħloq kontinwament vittmi, u vittmi tal-vittmi; nieqfu ma’dawk li minħabba l-mard jew età kbira jispiċċaw f’qagħda ta’ dgħufija u vulnerabilità.

Dawn il-ħidmiet huma kollha espressjonijiet tal-impenn favur il-ħajja. Imma dan l-impenn irid ikun konsistenti, ma jaqta’ xejn, u biex ikollna għażliet konsistenti favur il-ħajja, irridu nibdew mill-bidu nett, mhux minn ftit wara. Mill-bidu nett, meta diġà hemm ħajja umana, jiġifieri mat-tnissil ta’ din il-ħajja umana.

Il-mument deċisiv

Qegħdin fi żmien tassew importanti fl-istorja ta’ pajjiżna, f’mument deċiżiv, fejn irridu nagħmlu għażla: jew nipproteġu l-ħajja umana mill-bidu, meta diġà hemm ħajja umana, jew le.

Nafu li s’issa dak li qed jiġi propost ifisser effettivament li jkun aċċettat li ttemm il-ħajja umana fil-ġuf f’ċirkustanzi partikulari. Irridu nkunu ċari ħafna x’qed ngħidu. Fejn hi kwestjoni ta’ periklu għall-ħajja tal-omm, din qatt ma kienet problema f’dawn l-aħħar snin u mhijiex problema llum. Niddefendu l-ħajja tal-omm u tat-tarbija, u nfittxu li nsalvaw il-ħajja tat-tnejn li huma; imma jekk f’xi waqt ikun hemm theddida għall-ħajja tal-omm, nagħmlu dak li hu meħtieġ biex insalvaw il-ħajja tagħha. Il-problema kbira hi meta wieħed iżid il-kelma “saħħa”, kif qed jiġi propost. Din tibdel ix-xenarju kollu, u ġie spjegat b’mod ċar ħafna għaliex. L-esperjenza f’diversi postijiet tad-dinja turina li l-kelma “saħħa” hi preċiżament il-kelma li tintuża biex tiġġustifika t-tmiem ta’ tant ħajjiet. Irridu nitgħallmu minn dak li ġara, mhux nagħlqu għajnejna biex qisna ma nafux x’ġara. Is-saħħa rridu nħarsuha u nipproteġuha, u nagħmlu hekk b’mod sħiħ; imma ma nużawx raġunijiet ta’ saħħa biex intemmu ħajja umana vulnerabbli fil-ġuf.

‘La toqtolx’ qiegħed hemm għal kulħadd

Kultant ikun hemm min jirraġuna li jekk inti favur il-ħajja umana mit-tnissil, u tfittex tipproteġi l-ħajja mat-tnissil, int qed timxi ma’ dak li tgħid il-Knisja. Jgħidulek: dik hi l-pożizzjoni tal-Knisja! Verament, hu ta’ preġju u unur għall-Knisja li bla biża’ tipproteġi l- ħajja dejjem. Imma din mhijiex xi ħaġa ristretta għall-Knisja jew għal min jemmen fi Kristu. Din hi għal min jagħraf dak li tgħid ix-xjenza u jemmen fil-bniedem. Ikun hemm min jgħid: jekk inti temmen hekk, imxi hekk; imma lili ħallili l-libertà li nimxi mod ieħor! X’ifisser dan ir-raġunament? Ħa ngħiduh b’termini oħra biex nifhmu x’ifisser: jekk inti Nisrani u temmen li ma għandekx toqtol, għax hemm kmandament “la toqtolx”, toqtolx; imma lili ħallili d-dritt li noqtol, għax jien m’inix tal-Knisja u għandi valuri differenti minn tiegħek.

Dan x’raġunament hu? Mela li ma toqtolx hu obbligu għall-Kattoliċi biss u mhux għal kull bniedem? Minn meta li tipproteġi d-dritt għall-ħajja hi ħaġa tal-Kattoliċi biss u mhux ta’ kull bniedem?

Xhieda mill-isbaħ 

Irrid illum nirringrazzja lil dawk il-persuni fil-ħajja pubblika, u huma diversi, li mhumiex jibżgħu jiddefendu l-ħajja b’mod ċar u bla biża’. Ma qegħdux l-ewwel il-pożizzjoni tagħhom, imma qiegħdu l-ewwel il-ħajja tal-bniedem. Nixtieq nagħmlilhom ħafna kuraġġ biex jagħżlu dejjem dak li hu sewwa, anke meta hemm konsegwenza għall-għażliet tagħhom.

Għandkom tkunu kburin li qed tipproteġu l-ħajja tal-bniedem. Ma hemmx ġieh akbar minn dan! X’inhi l-karriera, il-pożizzjoni, ħdejn il-ħajja tal-bniedem? Din tagħkom hija xhieda qawwija u tant meħtieġa fis-soċjetà tal-lum. Bix-xhieda tagħkom, tkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja, kif smajna fl-Evanġelju llum.

Is-saħħa tas-soċjetà

Hemm statut politiku li jgħid hekk: “Is-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa fost il-membri tagħha”. Verament! Hemmhekk nuru kemm is-soċjetà tkun b’saħħitha. U min huma l-aktar dgħajfa? Huma dawk fil-ġuf bla vuċi, vulnerabbli, dawk dipendenti fuq l-oħrajn biex jistgħu jgħixu, dawk li għal żmien mhumiex vijabbli imma jsiru vijabbli proprju bis-sostenn li jingħataw. Dik hi soċjetà progressiva – li tassigura l-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa.

Nixtieq nuri apprezzament lejn dawk l-organizzazzjonijiet f’pajjiżna li qed jaħdmu b’qawwa għal dan. Qed jaħdmu għall-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf, u fl-istess waqt qed jagħtu għajnuna sħiħa lil dawk in-nisa li jsibu ruħhom f’diffikultà fit-tqala, jew iħabbtu wiċċhom ma’ tqala mhux mixtieqa, jew waħedhom iridu jaffaċċjaw sfidi kbar. Hija din l-azzjoni favur dawn in-nisa li aħna rridu nkomplu nsaħħu. Ma nħallu ebda persuna tbati waħedha, imma rridu li ssib spalla fl-aktar mumenti ibsin.

Nitolbu llum, f’Jum il-Ħajja, biex inkomplu naħdmu bis-sħiħ għall-ħarsien tal-ħajja f’kull waqt tagħha, mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu biex dawk li għandhom responsabbiltà li jilleġislaw jagħrfu jerfgħu din ir-responsabbiltà tagħhom u jipproteġu l-ħajja umana dejjem ħalli nkomplu ngħożżu l-ħajja bl-imħabba.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The fertility crisis is real

Over the past 40 years, Western men have experienced a 50% decline in sperm counts

by Tony Mifsud, Coordinator, Malta Unborn Child Platform 

 

Times of Malta 2-2-2022

https://timesofmalta.com/articles/view/the-fertility-crisis-is-real-tony-mifsud.931648

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2017, Shanna Swan and her research team made an alarming discovery: western men have experienced a 50 per cent decline in sperm counts over the past 40 years. Shaw is an environmental and reproductive epidemiologist at Mount Sinai Hospital, in New York and the author of the book Count Down.

 

Swan’s book unpacked research that revealed how both lifestyle and chemical exposures in our environment are affecting our fertility, sexual development and general health.

She came to her conclusions after examining 185 studies involving close to 45,000 healthy men. It turned out that our sexual development is changing in broader ways, for both men and women and even other species, and that the modern world is on pace to become an infertile one.

Her new findings show that environmental chemicals may be blurring gender and affecting sexual preference; a man today has only half the number of sperm his grandfather had; women’s fertility is being affected by EDCs (endocrine-disrupting chemicals) and lifestyle, too – not just men’s.

Studies are finding correlations between EDC exposure and a rise in miscarriages and birth defects and a decline in egg quality and quantity. EDCs can even affect a baby in utero if exposed during pregnancy.

Declines in sperm count, testosterone and fertility and increases in testicular cancer and miscarriage rates are all occurring at about the same rate: one per cent per year. And damage from a man’s or pregnant woman’s exposure to problematic chemicals and lifestyle influences can harm the reproductive health of future generations.

The human species is endangered. With the 50 per cent drop in sperm counts over the past four decades, we may not have the ability to reproduce naturally much longer.

Putting together personal stories with the latest scientific studies, Swan explains exactly how EDCs and other toxic yet common substances affect human reproduction. And the effects aren’t limited to this generation of newborns; they can be passed down from one generation to the next.

The author provides practical guidelines for safeguarding our reproductive function from potential exposures, such as ditching plastic water bottles for glass, removing wall-to-wall carpeting and upgrading cookware.

Count Down is a call for business leaders, policymakers, scientists and consumers to do what they can to safeguard human fertility, the fate of mankind and the planet.

We may not have the ability to reproduce naturally much longer - Tony Mifsud

Swan believes the cause is to be found in the huge rise in toxic chemical exposures in recent decades, especially of chemicals known as ‘endocrine disruptors’ or hormone disruptors.

She points to “chemicals that make plastics soft, which are phthalates, or chemicals that make plastics hard, like Bisphenol A, or chemicals that are flame retardants, chemicals that are in Teflon and pesticides”. Pesticides are proven to get into groundwater and the human food chain. 

Today, the two most widely used pesticides in the world are Roundup, containing the probable carcinogen glyphosate, and Azatrine, which has a lot of adverse effect on health such as tumours, breast, ovarian and uterine cancers as well as leukaemia and lymphoma.

It is an endocrine-disrupting chemical interrupting regular hormone function and causing birth defects, reproductive tumours and weight loss in amphibians as well as humans.

A recent study carried out in Australia by researchers at Flinders University found that Roundup killed the cells that produce progesterone in women, causing their levels to drop.

Roundup and other glyphosate products may be dangerous to humans and may even lead to a cancer.

Glyphosate and Roundup have been linked to birth defects, reproductive problems and liver disease and have been shown to have the potential to harm the DNA of human umbilical cord, placental and embryonic cells.

In 2017, there were 5.07 million babies born in the EU while Malta had the lowest fertility rate across the EU.

On May 24, 2016, then environment minister José Herrera said that “Malta is to vote against the renewal of licences for a controversial herbicide, glyphosate, with potential links to cancer. In the absence of scientific consensus regarding glyphosate, Malta’s original position was to abstain and recommended the possibility of implementing more stringent conditions in the licensing regimes at a national level. The government has decided to further apply the precautionary principle and, therefore, Malta should vote against the renewal of such licences”.

Those were the words of a wise government minister.

As from this year, Malta is banning the sale of various single-use plastic products. Environment Minister Aaron Farrugia said lately that our law is being enacted “as part of the government’s vision to strengthen our environment, tackle marine pollution and improve the quality of our biodiversity”.

He should start saying that the government is doing so also, specifically, to tackle infertility and to protect the first environment to man: the womb. 

Tony Mifsud, Coordinator, Malta Unborn Child Platform 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grave risks of abortion pills

by Tony Mifsud Coordinator, Malta Unborn Child Platform
Times of Malta online - November 10, 2021

https://timesofmalta.com/articles/view/grave-risks-of-abortion-pills-tony-mifsud.914169
------------------------------------------------------------------------------
Last February, Times of Malta reported: “A local service offering abortion and reproductive health advice received just over 200 requests for help in the first six months since its launch in the middle of the pandemic. Family Planning Advisory Service went online in August (2020) in response to what its co-founder, Dr Isabel Stabile said was 'a massive increase in traffic' to Doctors for Choice, the NGO that advocates for reproductive rights.”


Stabile, a specialist in obstetrics and gynaecology, is quoted saying: “An average of just over one person a day contacts us, which we feel is significant, considering the size of our population.” 

In a 34-second Facebook post in October last year, Stabile is seen promoting and promoting the use of the tablets Mifepristone and Misoprostol while saying: “Approximately 90 per cent of abortions are done with a simple procedure using abortion pills Mifepristone and Misoprostol.” She had been seen saying the same thing on television, a short time before, when she met Konrad Borg, president of Doctors for Life. 

The Times of Malta report also added: “A UK-based charity offering abortion support has also reported that requests for help from women in Malta spiked since it extended its services to the island in 2019.

“The Abortion Support Network, which provides support and funding for those having to travel to access an abortion, received 126 requests for help from Malta, up from 75 the previous year, according to founder Mara Clark Klein. ‘In a sense, we’ve been lucky because almost everyone who has contacted us has been early enough in pregnancy to get tablets rather than have to travel,’ she [Clark] explained.” 

So we have Stabile’s Family Planning Advisory Service promoting abortion and the UK-based charity Abortion Support Network supplying tablets for abortion purposes in Malta. 

Tara Sander Lee, a senior fellow and the director of life sciences with pro-life research group Charlotte Lozier Institute in the US, reacted to a statement by Aid Access, a European company run by Rebecca Gomperts, a Dutch physician (who has been to Malta before), after it was caught by the United States Food and Drug Administration (FDA) mailing Misoprostol and Mifepristone, the drugs required for a medical abortion, to women in the US.

The FDA then issued a cease-and-desist to Aid Access, ordering the group to stop prescribing and mailing the drugs to patients in the US because they were unregulated. 

The UK-based charity Abortion Support Network supplies tablets for abortion purposes in Malta - Tony Mifsud

In a statement, Lee said that it was “ludicrous” of Gomperts to sue the FDA, “a government agency charged with protecting the public health of women by assuring the safety and efficacy of any drug”.

“Far from being safe and effective, abortion pills from Aid Access have been shown to be damaged and contaminated and these tainted drugs have caused serious and, sometimes, even fatal, bacterial infections and excessive bleeding in women,”  Lee said. 

FDA-approved versions of the medical abortion drugs have been available to US consumers since 2000 but medical abortion drugs may only be prescribed by a certified healthcare provider in a hospital, clinic or medical office setting. They may not be sold online or in a retail pharmacy.

These requirements are part of an FDA risk mitigation programme, REMS, used for all higher-risk medications. The letter to Aid Access stated that the FDA-approved version of Mifepristone, called ‘Mifeprex’, is under the REMS programme because “the drug carries a risk of serious or even life-threatening adverse effects, including serious and sometimes fatal infections and prolonged heavy bleeding, which may be a sign of incomplete abortion or other complications”.

In an article entitled ‘What if our Family Planning Advisory Service did not exist?’ (MaltaToday, September 22), Stabile declared: “As expected, the majority of our callers requested information about the provision of abortion (40 per cent) and a further 10 per cent related to post-abortion medical questions such as possible side effects after Mifepristone or after having had a surgical abortion abroad.”

That is Stabile talking to women who have had an abortion after using Mifepristone (if and when they call FPAS) and not before. Apparently, the authorities in Malta seem to be unaware of what is going on in this sector.

In the meantime, Stabile seems to feel comfortable promoting women in Malta, locals and foreigners alike, to receive abortion pills at home and to swallow them as if they are blissfully swallowing tablets because of a sore throat. 

Tony Mifsud is coordinator, Malta Unborn Child Platform.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

L-Orizzont  -  It-Tlieta - 1-9-2020

 

Jiddispjaċihom li għamlu l-abort  

minn Tony Mifsud, Koordinatur, Malta Unborn Child Platform

Nancy Flanders ta' Live Action fil-USA tgħid li  bħala soċjeta qeghdin inkunu bombardati il-ħin kollu bi kliem favur l-abort u li f'certi cirkostanzi l-abort huwa bżonnjuż. L-abort m'hu qatt ħaġa tajba. Tkun qed toqtol tarbija fil-ġuf u tħalli omm għal għomora kollu bir-rimors li kienet hi stess li neħħiet il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf tagħha. Hawn qed jinġiebu d-dispjaciri ta’ sebgha ommijiet li għamlu l-abort. 

Lori Nerad li kienet president nazzjonali ta’ nisa li għamlu l-abort tgħid: Ġimgħatejn wara li għamilt abort erġajt bdejt inħoss l-uġigh tat-tqala u  mort, bi tbatija, fil-kamra tal-banju. Hemmhekk, b'żewġi ħdejja, neħħejt biċċa mit-tarbija li kont abortejt li t-tabib li għamilli l-abort kien ħalla ġewwa. Kienet ras it-tarbija tiegħi. Illum inqum bil-lejl u dejjem jidhirli li qed nisma t-tarbija tiegħi tibki. Għadni sal-lum noħlom ikrah li qed niġi mġgħela nara lit-tarbija tiegħi qed tiġi mqatta biċċiet quddiem għajnejja. Illum ma' nistax ngħaddi mingħajr it-tarbija tiegħi. Inqum ta' spiss nkun irrid innaddaf u nlibbes it-tarbija tiegħi u nħaddanha miegħi.  

Ashley Granger, miżżewġa u omm tgħid;  Illum li ibni għandu erba snin kultant inħares lejn wiċċu sabiħ u nibda nimmaġina x'fattezzi kien ikollha it-tarbija l-oħra tiegħi. Illum għadni noħlom li qed inżomm it- tarbija f'idejja u tagħmilni verament qalbi sewda naħseb li lil ibni ċaħħadu minn oħtu jew ħuħ. Forsi tgħiduli għaliex ma tergax tipprova toħroġ tqila. Kieku jien hekk nixtieq imma żewġi u jien ilna nippruvaw  nerġgħu nikkonċepixxu tarbija għal sentejn u nofs sħaħ. Qatt ma' kont nobsor li mhux se nkun nista' nerġgħa nwelled tarbija meta inkun irrid jien. Meta nħares lura nara li l-abort mhix soluzzjoni ħafifa jew hija is-soluzzjoni. L-abort huwa l-problema. 

 Katrina Fernandez kittieba tgħid;  "Jien qtilt tnejn minn uliedi. Sraqt lill-ġenituri tiegħi min-neputijiet tagħhom u qtilt l-aħwa ta' ibni. Dawn l-aborti ikkawżawli direttament kondizzjoni li jgħidulha "incompetent cervix" li wasslet biex meta erġgħajt kont tqila erġajt wellidt ħafna qabel iż-żmien tant li ibni miet ġimgħa wara, b'ħafna tbatija għalih. It-tbatija li għaddejt minnha u li jien stess ikkaġunajt lil ħaddieħor hija bla qies, u s-sens ta' ħtijja kważi wassalni nagħmel suwiċidju. 

Beatrice Fedor Membru tal-Kampanja "Silent no More" iżżid; Neħħejt it-tarbija tiegħi billi ifflaxxjajtha fit-toilet. Għalija kienet xi ħaġa tal-biża.  U xorta bqajt ma' ggradwajtx. Ilni dsatax-il sena u bqajt mingħajr ma' iggradwajt. Seba snin wara erġajt kont tqila.  Il-missier kellu snin id-doppju tiegħi u kien jabbuza minni. L-abort għalija kien is-soluzzjoni l-ħafifa biex nipproteġi lili nnifsi u lit-tarbija tiegħi mill-abbużi. Għalhekk mort ġo klinika u b'ansjeta kbira raqqduni. Meta qomt, bid-demm nieżel ma' saqajja, infqajt nibki u ħadd ma' seta' jikkunslani.  Dhalt aktar u aktar f'dipressjoni u f'ħafna ħsibijiet  li nagħmel suwiċidju. 

Wara li ltqajt mar-raġel li għandi bħalissa kont għadni imweġgħa.  Meta kont tqila fl-ewwel tarbija tagħna l-aborti li kont għamilt reġgħu telgħu fil-wiċċ u s-sens ta' ħtija kiber aktar ġo fija. Mort għal counselling u bdejt  inħossni aħjar. Il-quddien wasalt biex ħfirt lili nnifsi u sibt il-paċi. L-abort kien jidher għalija bħala l-ħruġ tiegħi minn żewġ kriżijet... imma spiċċa biex kien kwazi kissirni.  

Jewels Green li kienet taħdem fi klinika tal-abort tgħid: Wara disa ġimgħat u nofs tqala għamilt  abort. Kien kważi qatilni. Le, mhux il-procedura kirurġika, imma dak li kont bdejt inħoss wara. Ippruvajt inneħħi ħajti b'idejja tlett darbiet wara li għamilt l-abort u wara spiċċajt f'sala ta' sptar psikjatriku għal xahar biex nirkupra. Ma kienet ħaġa faċli xejn. Kont nara t-tarbija li kont abortajt f'kull flixkun  li kien ikun fih biċċiet tat-trabi li kienu ġew abortiti. 

Abby Johnson li qabel kienet membru ta’ Planned Parenthood, l-akbar industrija tal- abort fil-USA tgħid:  Darba, waqt li kont qed insuq, it-tifla tiegħi staqsitni jekk ghadx xi darba tara lil ħutha fil-Ġenna. Staqsejtha x'riedet tgħid biha..bl-akbar onesta...filwaqt li ttamajt li ma kinitx qed titkellem fuq iż-żewg trabi li kont abortejt,  Qalti li hi kienet taf li jien kont abortejt żewġ trabi u riedet tkun taf jekk xi darba kinitx se titlaqa' ma' dawn dawn it-trabi għax qaltli; "Kieku taf kemm nimmissjahom." Qatt ma' kienet għaddietli minn rasi li kont se nikkawza tant uġigħ ta' qalb lil uliedi. Meta għamilt l-aborti qatt ma' tajt każ kif dan kien se jaffettwa lil oħrajn. Qatt ma' ħsibt kif kien se jaffettwa lil uliedi futuri. Qatt ma' ħsibt kif kont se nispjega l-egoiżmu tiegħi lilhom. 

Jekk int li qed tgħix f'Malta qed taħseb biex tagħmel abort, jew qegħda tissielet miegħek innifsek minhabba l-abort li għamilt ikkontatja lil Dar Tgħanniqa t'Omm  Lifeline 2033 0033 il-Mosta jew Dar Gużeppa Debono, Għawdex, Tel 2155 2595,  żewġ għaqdiet fil-Moviment dwar il-Ħajja Umana mill-Konċepiment.

 

 

The psychosocial approach to abortion

An unborn child has rights, indeed even legal rights

Times of Malta 20-8-2020

By Tony Mifsud  coordinator, Malta Unborn Child Platform. 

https://timesofmalta.com/articles/view/the-psychosocial-approach-to-abortion-tony-mifsud.812862

The Malta Unborn Child Platform has been taking action and writing on the rights, protection and development of the unborn child for decades. Photo: Shutterstock.com

When I started reading Isabel Stabile’s article ‘Abortion laws fit for purpose?’ (July 20) in reply to my article ‘How to save  the mother’s life’ (July 11) I thought she would give her views mostly on what I said Tony Levatino, another US obstetrician and gynaecologist like her, told the US Judiciary Committee a few years ago on abortion. That as an obstetrician in all the medical interventions he made to save mothers’ lives he did not have to deliberately kill one single unborn child. But it was not to be. Stabile dispensed with what Levatino said in a very few words. 

Not only, but she asserted that my Levatino quote was “a potentially dangerous clinical situation”.

Surely Stabile is aware that she was pointing her finger, really, not at me but at Levatino. She should have explained what she meant by “potentially dangerous clinical situation”, sent her critique to Levatino himself, inform us accordingly, and we wait to see what happens.

Her interview dealt mostly with the alleged rights of women to choose, to decide what to do with their own bodies, especially if they had a medical condition during pregnancy. In other words to have an abortion... to have the liberty to conveniently, and deliberately, dispose of their unborn children. 

‘Pro-choice’ is not about the choice between eating an orange or an apple, or taking a cruise, or a flight to Bermuda. It’s a choice between saving the life of an unborn child, who has rights, indeed even legal rights, to life, or procuring his death. No quibbling with words. No playing with semantics.

Paragraph nine of the Preamble to the Convention on the Rights of the Child of the United Nations of 1989 says: “Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.”

Why do practically all pro-choice people allege that pro-lifers do what they do from a religious perspective as Stabile seems to have done this time with her long exposition about morality, her morality? 

Pro-choice is a choice between saving the life of an unborn child or procuring his death- Tony Mifsud

The International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Health, with branches in the US and Germany, is committed to the initial phase of human development – prenatal and perinatal life. It is not a religious organisation. It is an academic institution. It considers the earliest stage of life as the first ecological position of the human being and the womb as its first ecological environment.

Pregnancy is perceived to be a period of active and continuous dialogue between the prenatal child, the mother and her psychosocial environment. From a holistic view, human life is recognised as an indivisible entity and continuum of all human functions, both physical and psychological in which no division between ‘body’ and ‘mind’ can be made. This comprehensive and holistic approach is also reflected in the interdisciplinary character of its membership.

Its aim in research and practice is the improvement of the quality of life of the human being. The prenatal stage of life represents a unique opportunity for primary prevention of psychological, emotional and physical disorders in later life. As an international organisation ISPPH works with its North American partner, the Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health (APPPAH), and its Italian partner, Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale.

The Malta Unborn Child Platform has been taking action and writing on the rights, protection and development of the unborn child for decades. At MUCP we adopt a psychosocial perspective. 

We have seen children severely disabled for life because of their parents’ selfish and careless attitudes while their unborn children were in their mothers’ wombs. This by the misuse, and abuse, of alcohol, drugs and tobacco. Also by exposure, unknowingly, to toxic and chemical substances at their places of work.

Why has Stabile come out against Life Network when this organisation is giving  invaluable help to women who are contemplating abortion or who are suffering from the trauma of abortion?

It’s good to see the government, through Family and Children Minister Michael Falzon, also the minister responsible for social work, acknowledging and appraising the services given by Life Network and making a donation of €130,000 to facilitate its services to needy women. That’s how it should be. 

Stabile emphasised the need for laws on abortion for the benefit of non-Maltese residents. Isn’t Abortion Support Network (ASN) of UK, presumably aided by the organisation Stabile founded with others, already helping all those who wanted to go to the UK to have an abortion? ASN has provided them with financial assistance and all the contacts they needed. Why is Stabile still complaining in this regard?

Stabile writes about ‘abortion laws fit for purpose’. What purpose, if I may ask, if not for just one... convenience. For the women who have an abortion, and the abortionists, usually obstetricians, who make huge profits from it.

Stabile should ask Levatino about this. Earlier, one could have also tried Bernard Nathanson, another prominent US obstetrician. Only Nathanson is now dead after also turning from pro-choice to pro-life and after creating and narrating his famous educational film Silent Scream about the horrors of abortion.

Tony Mifsud is coordinator, Malta Unborn Child Platform.

 

How to save the mother’s life

Times of Malta  - online - Saturday 11-7-2020 by Tony Mifsud

-----------------------------------------------------------------------------------

In a  long interview entitled ‘Challenging the abortion taboo’ in another section of the press, gynaecologist Isabel Stabile argued that, “while abortion in Malta remains ‘taboo’ in political and even medical circles, public opinion  on the issue is slowly shifting”.

Stabile is a founding member of Doctors For Choice – a pro-abortion lobby – which was set up in Malta about a year ago.

As an obstetrician and gynaecologist Stabile came back to Malta after a long medical practice in the US where reproductive health and abortion have been one and the same thing for many decades.

Stabile says that Malta’s abortion laws make no exception, not even when the mother’s life or health is at risk. She was told that local pro-life doctors argue that in practice the Thomist ‘double effect’ principle is applied in such cases (whereby it is permissible to cause harm as an unintended side effect of bringing about a good result) making any extra legal provisions superfluous.

She replied: “Yes the ‘principle of double effect’ is applied locally in such cases. However, our criminal code makes no mention of this principle, and does not distinguish between ‘direct’ and ‘indirect’ termination: or any differences in the ‘intention’.”

She added: “When medical doctors follow this principle in the management of cases when the mother’s life or health is at risk, they are not in compliance with the law as it stands. That is why we believe that there should be a law that states that if the mother’s life or health is in danger, then she should have the right to decide her own management, including the option of abortion.”   

An unborn infant needs tender love, care and protection- Tony Mifsud

Tony Levatino, a  prominent US obstetrician and gynaecologist, who turned from pro-choice to pro-life after performing thousands of abortions, gave  the answer to Stabile’s suggestion, above, at a US Judiciary Committee hearing on abortion on October 8, 2015. He said: “I want to make a comment on the necessity and usefulness of utilising second and third trimester abortion to save women’s lives. I often hear the argument late-term abortion is necessary to save women’s lives in cases of life-threatening conditions that can and do arise in pregnancy.

“Albany Medical Centre where I worked for over seven years is a tertiary referral centre that accepts patients with life-threatening conditions related to or caused by pregnancy.

“I personally treated hundreds of women with such conditions in my tenure there. There are several serious conditions that can arise or worsen typically during the late second or third trimester of pregnancy that require immediate care. In many of those cases, ending or ‘terminating’ the pregnancy, if you prefer, can be life -saving. But is abortion a viable treatment option in this setting? I maintain that it usually, if not always, is not.”

He continued: “A patient arrived one night at 28 weeks gestation with a severe medical condition. Her blood pressure on admission was very high. This patient’s pregnancy was a threat to her life and the life of her unborn child. She could very well be minutes or hours away from a major stroke.

“This case was managed successfully by rapidly stabilising the patient’s blood pressure and ‘terminating’ her pregnancy by cesarean section. She and her baby did well. This is a typical case in the world of high-risk obstetrics. In most such cases, any attempt to perform an abortion ‘to save the mother’s life’ would entail undue and dangerous delay in providing appropriate, truly life-saving care.

“During my time at Albany Medical Centre I managed hundreds of such cases by ‘terminating’ pregnancies to save mother’s lives. In all those hundreds of cases, the number of unborn children that I had to deliberately kill was zero.”

Today many US gynaecologists are using  ‘the mould technique’ to perform abortions, even until the very moment of birth. They normally inject a lethal dose of the heart medication Digoxin into the baby’s heart, or into the amniotic fluid, directly through the woman’s abdomen. Digoxin gives the baby a fatal heart attack. That’s how to deliberately kill a person, however small.

Stabile declares that she feels obliged to work for “child health issues, and most especially infant mortality”. I don’t think she is honouring her obligation in this respect when she is so actively advocating for a law allowing abortions in Malta. Abortion has only one meaning, the deliberate death of an infant so small, voiceless and helpless in his mother’s womb.

An unborn infant needs tender love, care and protection.  He or she should be given all the opportunities to thrive and develop in the womb to eventually be born, mature into an adult  and be a respectable and responsible Maltese citizen.

Tony Mifsud, coordinator, Malta Unborn Child Platform.

 

President of Malta delivers strong address against abortion

Times of Malta  - online - February 2, 2020 by Matthew Xuereb

-----------------------------------------------------------------------------------

President George Vella insisted on Sunday that he was representing the absolute majority of people in Malta when he spoke against the introduction of abortion.  

“As a citizen I have no problem being at the forefront in defending the unborn child and opposing murder. Others are entitled to their opinion. My presence here is a statement in itself. No one needs to convince me about my position on this matter and this has nothing to do with religion. The position against murder was there well before Christ. I feel that I am representing the majority of people. Abortion is the murder of a baby in a woman’s womb,” he said. 

Dr Vella, a doctor by profession, was speaking at a manifestation against abortion held in the Oratory of the St John's Co-Cathedral following a Mass to mark the Day of Life. The events were organised by the Malta Unborn Child Platform (MUCP), which forms part of the Cana Movement.

He said he could never forget listening to those small beating hearts at eight or nine weeks and then following them until birth.

“I cannot imagine how we can terminate this life at any stage in its development,” he said.

As a politician, he said he could not understand how pro-abortion stands were taken when there were various declarations, including those about the rights of the child, that spoke about the duty to protect life before and after birth. He also could not understand how countries were still condemning capital punishment but then condoning capital punishment on the unborn.

I cannot understand how, on a European level they take you to the European Court of Justice over the killing of turtle doves but then you’re frowned upon if you do not accept abortion.- President

“Similarly, I cannot understand how, on a European level they take you to the European Court of Justice over the killing of turtle doves but then you’re frowned upon if you do not accept abortion. These are anomalies I do not understand,” he said. 

Dr Vella questioned those who argued that abortion was a right, and asked who gave anyone the right to kill an unborn child. Was there anyone sticking up for the child’s rights?

“I also think that abortion is in breach of equality because some are born while others are killed,” he added.

00:00

Referring to a survey published by newspaper Illum, which said that 85 per cent of Maltese are against abortion, Dr Vella urged those resisting its introduction to continue doing so because these are on the right side of history. 

 

He said “I do not think there is a political party that will propose something that they know the majority of people are against. Those who are taking in favour of life are in the right. We need to educate and we must also help and show compassion with those who find themselves in difficult situations,” he said as he noted that there was no political mandate to introduce abortion in Malta and that political leaders were against its introduction.

'One cannot separate civil liberties from the right to life' Bishop insists

Earlier, Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi told the congregation during Mass that the strength of any society was measured by the progress of its weakest. 

"The more we embrace a consistent ethic in favour of life, the more we are able to build a society that respects the human person, whoever he or she may be," Mgr Galea-Curmi said.

"We are for life and because we stand for life we believe that we must protect and cherish life from the very beginning of conception until its natural end. When human life already exists, there must never be a moment when we decide who lives or dies.

"One cannot separate civil liberties from the right to life, from a person’s right to be born and eventually make his or her own decisions. The more we embrace a consistent ethic in favour of life, the more we are able to build a society that respects the human person, whoever he or she may be.

"We are all for those who are weak and vulnerable, and we believe that the protection of the life of those who are vulnerable is the measure by which society can be considered to be humane."

The bishop urged those present to actively work for the protection of creation and to protect the weak and vulnerable, including migrants at sea.

The protection of life should never depend on popular consent or on current trends

"We must work concretely for the protection of life of these people, to ensure that they will not become victims of indifference and of a throwaway culture," he said.

"The protection of life should never depend on popular consent or on current trends.

"If our work in favour of life at all stages underlines our identity as Maltese, then we would find no difficulty to continue treasuring this principle even when other countries believe otherwise. Cherishing life is never a cause of embarrassment," he insisted.

Mgr Galea Curmi praised the Life Network Foundation which recently opened ‘Dar Tgħanniqa ta’ Omm’ that provides shelter to mothers who need help during pregnancy. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reducing birth defects 

Times of Malta - Tuesday 11-2-2020

by Tony Mifsud, Coordinator, Malta Unborn Child Platform

A few days ago during a discussion on abortion on television a young women phoned the presenter of  a Maltese tv programme to say that she is against abortion. Then she hesitated  and in a lower voice she said:  “But I would probably do an abortion if I know that I would be having a baby with disabilities”

The findings of a social survey on abortion in Malta in 2019 showed that 20.2% of people agreed with abortion if the child is suffering from a severe disability.

Birth defects are structural or functional abnormalities present at birth that cause physical or mental disability. Birth defects may be caused by genetic problems, problems with chromosomes, or environmental factors.

As regards environmental factors for the first time women in their 30s are having more babies than women in their 20s, according to data released recently  by the Centers for Disease Control and Prevention in the USA

The CDC data show that the birth rate among women 30 to 34 last year inched ahead of women ages 25 to 29 — the demographic with the highest birth rate for more than three decades.

According to Eurostat data published on 8-8-17, in 2015 Italy and France were top, with 8.0% and 7.4% respectively of total births of first children to women aged 40. Malta’s figure was 1.7%, among the lowest, along with Romania 1.6% and the Czech Republic 1.8%..

Experts say: ”Although waiting to become parents may be the practical choice for many couples who may want to secure financial stability, careers and other goals first, biological fertility still hasn’t caught up.

Molly Moravek, an assistant professor in Obstetrics & Gynecology at the University of Michigan Centre for Reproductive Medicine explains more about this shifting trend and what women should know.

“I think there are multiple factors driving women to postpone childbirth We are certainly seeing a shift in societal norms, with more women deciding to complete their education and start their career before they think about getting married and/or starting their family. I think improved access to safe and effective contraception has contributed to this trend as well. These factors have let women think about when the “best” time is for them to have children instead of when they ‘should’ ”.

The National Down Syndrome Society, an American organization that offers support to people with Down syndrome, their families, friends, teachers, and coworkers states: “A 25-year-old woman has a 1 in 1,200 chance of having a baby with Down syndrome; by 35, the risk has increased to 1 in 350; by age 40, to 1 in 100; and by 49, it's 1 in 10,

Dar Thanniqa t’Omm in Mosta - Helpline 2033 0023 - can help women who find themselves in stressful situations.

Tony Mifsud, Coordinator, Malta Unborn Child Platform  

 

 =================================================================

L-Erbgħa 29 ta’ Mejju, 2019

 Lill-Ecc. Tiegħu Dr George Vella, President ta' Malta 

Waqt żjara ta’ korteżija mill-Malta Unborn Child Movement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 L-Ekologija tal-Ġuf

Ħajja ta’ Kwalita għat-Tarbija li se Titwieled

----------------------------------------------------------------------------------------

 L-Ewwel Ambjent għall-Bniedem huwa l-Ġuf tal-Omm      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Eċċellenza,

Madwar  Malta kollha hawn  evidenza ċara ħafna li l-poplu Malti qed ikabbar l-interess tiegħu dwar l-ambjent ...u qed jaħdem ħafna biex ikun imħares l-ambjent.

Il-Malta Unborn Child Movement qed jippromwovi l-ideja li l-ewwel ambjent għall-bniedem jitfaċċa quddiemu mhux meta jitwieled... bid-dinja ta’ madwaru. L-ewwel ambjent għall-bniedem huwa l-ġuf tal-omm... u  anki qabel.  

Illum dan sar magħruf u jingħad minn ħafna xjenzjati, skulari  u għaqdiet internazzjonali. Ilu jgħidu l-Moviment minn meta twaqqaf fl-2003.

Għal dan il-għan il-Moviment organiżża għaxar konferenzi nazzjonali dwar il-Ġuf tal-Omm  bħala  l-Ewwel Ambjent għall-Bniedem u dwar Kwalita ta’ Ħajja Aħjar  ghat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm. 

Ħareġ wkoll Charter dwar id-Dinjita, d-Drittijiet, il-Protezzjoni u l-Iżvilupp tat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm ... li jiggwida ħafna lill-Moviment. 

Għalhekk il-Moviment qed jipprova jkabbar it-tagħrif fuq l-kunċett tal-ambjent biex dan jibda jinkludi ukoll  l-ewwel ambjent għall-bniedem...il-ġuf tal-omm.  Għandna nimxu ukoll biex jibda jkollna politika nazzjonali dwar l-Ekoloġija tal-Ġuf. Il-partiti politiċi għandhom jibdew idaħħlu l-Ekoloġija tal-Ġuf fil-Manifest elettorali tagħhom.

Hawn Malta għandna pożizzjoni unika li m’għandhomx bħalha l-pajjiżi kollha tad-dinja.  Għandna  it-tlett partiti politiċi fil-Parlament, u anki ohrajn, jiddikjaraw li huma favur il-ħajja mill-konċepiment u kontra l-abort.  Il-Malta Unborn Child Movement qed jissuġġerixxi, u jagħmel proposta,  biex Malta issir wkoll Centru tal-Ekolġija tal-Ġuf fil-Mediterran.

Il-Moviment diga beda jaħdem biex din l-ideja issir rejalta. Għamilna kuntatti ma’ erba Għaqdiet Internazzjonali dwar l-Psikoloġija u l-Mediċina ta’ qabel u matul it-tqala fil-Ġermanja, fl-Svizzera, fi Spanja u fl-Stati Uniti tal-Amerika.  U tlabna il-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħhom biex din l-ideja nagħmluha rejalta. Dawn weġbuna l-erbgħa u offrewlna l-għajnuna tagħhom. Qedin fl-istadju li nsibu l-aħjar meżż kif nikkollaboraw. Dawn l-għaqdiet diġa mxew ħafna fuq l-Ekologija tal-Guf. Il-motto tagħhom huwa:  “Womb Ecology in World Ecology”.

Rapport dwar Malta  mill-Għaqda Dinjia tas-Saħħa fl-2009 bl-isem “Environ­ment and health performance review” kien qal li t-tfal u ż-żgħażagħ qed jingħataw prijorita fl-oqsma tal-ambjent u s-saħħa.. u anki s-saħħa fuq il-postijiet tax-xogħol. Hekk għandu jkun.  

Teżisti ħafna evidenza xjentifika li l-użu ħażin u l-abbuż tax-xorb alkoħoliku, id-drogi u t-tabakk mill-ġenituri tat-trabi fil-ġuf tal-omm kemm qabel u, agħar, waqt it-tqala, jagħmlu ħsara fiżika, mentali u emozzjonali lit-tarbija fil-ġuf tal-omm. L-istess ħsara jagħmluha  l-emissjonijiet kimiċi u tossiċi li jinbilgħu  mill-arja mill-ommijiet u l-missierijiet, u madwar 200 miljun tarbija fil-ġuf tal-omm madwar id-dinja kollha kull sena, inkluzi  madwar 7000 tarbija kull sena fil-Gżejjer Maltin.

Jiġri l-istess meta il-ġenituri tat-trabi fil-ġuf tal-omm jkunu esposti għall-kimiċi u sustanzi tossiċi fuq il-postijiet tax-xogħol.  Ambjent ieħor importanti ħafna.

Din il-ħsara se titkompla jekk ma’ ssirx kampanja hawn Malta,  u anki mondjali, li tiddikjara li s-saħħa.... fiżika, mentali u emozzjonali tat-tarbija fil-ġuf tal-omm ...qed tkun  affetwata ħafna minn dawn l-effetti negattivi tal-ambjent.

L-Għaqda Internazzjonali dwar il-Psikologija u l-Medicina ta’ qabel u matul it-tqala - l-ISPPM - waħda mill-erba għaqdiet internazzjonali li qed jaħdem magħhom l-Moviment -  li taħdem ħafna fuq l-ewwel fażi tal-iżvilupp uman – tikkonsidra l-ewwel stadji tal-ħajja bħala l-ewwel pożizzjoni ekoloġijka tal-bniedem u l-ġuf bħala l-ewwel ambjent ekoloġiku. It-tqala hi meqjusa bħala l-perjodu fejn ikun hemm djalogu attivi u kontinwu bejn t-tarbija fil-ġuf, l-omm u l-ambjent psiko-socjali tagħha.

Teżisti evidenza  xjentifika ukoll li l-qalb tat-tarbija fil-ġuf tħabbat aktar meta  l-omm tkun għaddejja minn stress waqt it-tqala.

Fil-bidu ta’din il-presentazzjoni  għidna li  "L-ewwel ambjent għall-bniedem huwa l-ġuf tal-omm... u anki qabel.” “Anki qabel” ifisser li illum bil-liġi li għandna dwar InVitro Fertilization - l-IVF - il-bidu nett tal-bniedem  ma’ jkunx fil-ġuf  tal-omm..imma fid-dish – il-vitro. U illum, meta nafu li diġa għandna embrijuni fil-friza...tfal żgħar ħafna fil-bidu nett tat-tnissil taghhom... żgur li  l-bidu nett tal-ħajja tal-bniedem mhux fil-ġuf  irid ikun ukoll protett mill-ħsara.. u anki mill-mewt.

Tajjeb ukoll niftakru li dan huwa ukoll kif indikat fil-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan- Nazzjonijiet Magħquda, li "it-tarbija, minħabba l-immaturità fiżika u mentali tiegħha, teħtieġ protezzjoni u attenzjoni speċjali, inkluż ħarsien legali xieraq, qabel kif ukoll wara t-twelid."

Il-fertilita u l-kura tal-infertilita illum il-ġurnata, li hawn iżjed għarfien dwar is-saħħa ħolistika tal-bniedem, hija ukoll relatata ma’ promozzjoni ta’ healthy lifestyles. Fil-fatt bħala parti mill-Infertility Support Services illum insibu ukoll psikoloġi, nutritionists, terapisti tal-familja, terapisti tax-xogħol, u speċjalisti dwar l-ambjent li qed jaħdmu fuq it-twessiħ tal-kunċett ta’ healthy life styles, dieta bilanċjata, eżerċizzju fiżiku u t-tnaqqis,  jew l-eliminazzjoni, tal-istress fil-familja u fuq ix-xogħol.  F’pajjiżi oħra dan il-metodu qed jagħti  riżultati pożittivi u anke ta t-tfal lill-koppji li ma’ kellhomx. Dan jista, u għandu jidhol ukoll fil-Proġett dwar Ekoloġija tal-Ġuf.  

Irridu nibqgħu nżommu l-valur sabiħ u nobbli tal-ħarsien tal-bidu tal-ħajja umana mill-konċepiment kif għamilna sa issa u li aħna l-Maltin magħrufin għalih mad-dinja kollha.

Dan hu wkoll  twemmin politiku. Qed naħsbu li fil-progett dwar l-Ekologija tal-Guf  nahdmu wkoll  mal-partiti politiċi fil-Parlament, u barra minnhu.

Il-Malta Unborn Child Movment jixtieq jorganiżżaw Konferenza Nazzjonali dwar l-Ekologija tal-Guf b’intenzjoni partikolari li aħna l-Maltin, nkunu, u nidhru li aħna, pont bejn l-Ewropa u l-Afrika, fil-Mediterran, dwar il-promozzjoni ta’  kwalita ta’ ħajja mill-aħjar għat-trabi kollha li jkunu se jitwieldu f’Malta u f’dan ir-regjun...u anki ‘l hinn minnhu.  

Għal dan il-għan qed ngħaddulek il-links ta’ żewġ videos dwar l-Ekoloġija tal-Ġuf minn Dr Thomas Verny, awtorita’ mondjali dwar dan is-suġġett, lil aħna diġa ftaħna kuntatt miegħu biex insibu l-aħjar mezz biex nikkollaboraw fuq dan is-suġġett. 

 Grazzi ħafna.                                                             

Tony Mifsud  

Koordinatur  

Malta Unborn Child Movement  

[email protected]  Mob 7920 4840

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L-Ekoloġija tal-Ġuf : Ara ż-żewġ Videos minn Dr Thomas R. Verny MD, D.Psych, DHL, FRCPC  Psychiatrist & Family Therapist = Pre and Peri-Natal Psychology: An Introduction 

https://www.youtube.com/watch?v=kJBO0C1iYp8           Part    1   -    5 min    

https://www.youtube.com/watch?v=aUb_5F12V6A           Part    2   -    6 min

 Dr Thomas Verny huwa l-Fundatur u Direttur tal-Ghaqdiet APPPAH (USA) u  ISPPM (Germanja), u għandu  konnessjoni ma OMAEP (Spanja), tlett għaqdiet li beda jikkollabora magħhom l-Malta Unborn Child Movement (MUCM) mill-2015  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meeting of the Malta Unborn Child Movement delegation

led by Tony Mifsud, Coordinator of the Movement,

with Onor. Dr Jose Herrera LL.D

     Minister of the Environment, Sustainable Development        and Climate Change on the theme

          The first environment to man is the womb

at the Ministry, St Venera, Malta

on Thursday 8th March, 2018 at 12.15pm

 

....................................................................................................................................

 

A delegation from the Malta Unborn Child Movement – MUCM - meet Dr Jose Herrera, Minister of the Environment, Sustainable Development and Climate Change at the Minstry, St Venera on Thursday 8-3-2018 at 12.00pm

The six  members of the MUCM delegation were: Tony Mifsud, Coordinator MUCM Dr Charles Pace (Univ of Malta), Lydia Debono (Dar Guzeppa Debone, Gozo) Dr Miriam Sciberras and  Mary Hilda Camilleri (Malta Life Nertwork) and David Busuttil (Malta Association for Human Rights)

 The Minister declared he was pro-life and against abortion and  euthanasia. He was not in favour of entrenching the prohibition of abortion in the Malta Constitution because, according to him, the  unborn were already protected by other laws. He mentioned the law which empowers the Judge in Court to appoint a " guardian ad ventrem " to appear for the unborn in inheritance cases.

Tony Mifsud, social worker, said that he looks at the case of unborn children from a scientific and social work perspectives. Science has established long ago that human life begins at conception. Therefore unborn children are endowed with human dignity and should be respected, and protected, from harm by the misuse, or abuse  of drugs, alcohol, and tobacco by the parents. Parents and their unborn childrern should be protected also from exposure to toxic and chemical substances at the places of work.  They  should be protected also from death, through abortion.  

The discussion considered the position of all women who were contemplating abortion, especially pregnant teenage girls. Both Lydia Debono and Dr Miriam Sciberras related on the services provided for these women by their respective organisations.  

The discussion dealt also with the provision of social housing for these women.  The Minister showed great concern that the present big increases in the cost of rented places were creating great problems for these women. Dr Charles Pace, David Busittil and Mary Hilda Camilleri made very significant interventions on this matter.

Tony Mifsud presented the Minister with a dossier of MUCM documents, especially the MUCM Charter on the Rights, Protection and Development of the Unborn Child. Also an awareness brochure by MUCM and the Health Promotion Department on health hazards to the mothers and their unborn children by the misuse, or abuse, of alcohol, drugs and tobacco. The Minister said he was impressed.  

The Minister was also presented with the  MUCM Paper on Womb Ecology which MUCM had presented to Mr Speaker and the two Whips in the Maltese Parliament on Pro-Life Day 5-2-2017. The Minister was invited to join in the organization of the Conference on Womb Ecology on behalf of the Labour Party as was the case with Claudio Grech, the Shadow Minster of the Family and the Unborn Child who was visited also by MUCM a week before.The Minister praised the work of MUCM and promised to talk to both Mr Speaker and Onor Claudio Grech on the matter.  

MUCM and  the Enivironment Ministry agreed  to keep in constant contact on the well-being of the unborn child. o

 

 

 

 

 

ż

Laqgħa tad-delegazzjoni

tal-Malta Unborn Child Movement

immexxija minn Tony Mifsud, Koordinatur tal-Moviment,

mal-Onor. Claudio Grech

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja,

s-Solidarjetà Soċjali, l-Pensjonijiet u Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-Ġuf 

Il-Gimgħa, 2 ta' Marzu, 2018  fil-H.Q. tal-Partit Nazzjonalista, Pieta

 

---------- 

 

Il-PN jinsisti li t-tarbija fil-ġuf tibqa' rikonoxxuta

 

Il-Partit Nazzjonalista se jressaq emendi għal-liġi mressqa mill-Gvern dwar il-Vjolenza Domestika sabiex fil-liġi jerġa' jidaħħal ir-rikonoxximent tat-tarbija fil-ġuf bħala parti intergrali tal-familja. Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech iltaqa' ma' delegazzjoni tal-Malta Unborn Child Movement (MUCM), li huwa moviment li jiġbor fih numru ta' għaqdiet li qed jaħdmu favur id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf.

 

Claudio Grech qal li l-ħidma favur id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf għandha testendi f'oqsma oħra partikolarment dawk relatati mas-servizzi tas-saħħa għan-nisa li jkollhom tqala diffiċli. Għandha testendi wkoll f'qafas aktar b'saħħtu ta' servizzi soċjali.

 

Claudio Grech faħħar l-inizjattiva tal-MUCM u enfasizza kif dan il-moviment huwa eżempju kif is-soċjetà ċivili għandha l-ħila u l-impenn li tingħaqad għall-ġid komuni f'suġġett daqstant delikat u importanti għas-soċjetà.

 

Il-Kordinatur tal-MUCM Tony Mifsud enfasizza li l-għan ewlieni li għalih jaħdem dan il-moviment huwa li t-tarbija fil-ġuf tingħata l-protezzjoni u l-ħarsien kollu neċessarju fis-soċjetà. Huwa tenna l-proposta tal-MUCM biex tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar l-ekoloġija tal-ġuf, li tista' sservi ta' pont ta' konverġenza tal-ideat.

 

Il-Partit Nazzjonalista jerġa' jinnota kif mill-istħarriġ li ġie ppubblikat reċentament fil-MaltaToday, jidher biċ-ċar li m'hawnx lok għall-abort f'Malta. Dan hekk kif 97% tal-Maltin u l-Għawdxin ma jaqblux mal-introduzzjoni tal-abort.

 

Ir-riżultat tal-istħarriġ juri kif il-Maltin u Għawdxin lesti li jingħaqdu biex jiddefendu l-ħajja, speċjalment dik tat-tarbija, li tkun għadha fl-istadju li ma tistax tiddefendi lilha nnifisha.

 

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, s-Solidarjetà Soċjali, l-Pensjonijiet u Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-Ġuf

 

02.03.2018​

 

========================================================================= 

http://netnews.com.mt/2018/02/08/naghmlu-minn-pajjiz%CC%87na-mudell-tal-protezzjoni-tat-tarbija-fil-g%CC%87uf-pn/

 

“Nagħmlu minn pajjiżna mudell tal-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf” – PN

 

mill-Onor Claudio Grech Shadow Minister għall-Familja, Solidarjeta Soċjali, Pensjonijiet, Drittijiet tat-Tfal u t-Tarbija fil-Ġuf

 

Il-Ħamis, 8 ta' Frar 2018

 

Il-Partit Nazzjonalista jinnota bi pjaċir ir-riżultat ippubblikat fl-istħarriġ tal- MaltaToday tal-Ħadd 4 ta’ Frar 2018, fejn aktar minn 97% ta’ dawk mistoqsija qalu li ma’ jaqblux mal-abort, b’95% jgħidu wkoll li ma’ jaqblux mal-abort lanqas fl-ewwel tnax il-ġimgħa tat-tqala.

 

Il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista dwar id-Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-Ġuf Claudio Grech qal li “lil hinn mill-popolaritá, il-Partit Nazzjonalista kien dejjem konsistenti fil-pożizzjoni tiegħu favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Madanakollu, is-sentiment espress f’dan l-istħarriġ jagħmilna kburin li aħna Maltin u li aħna poplu li fejn tidħol il-ħajja għandna l-ħila li ningħaqdu biex niddefenduha, speċjalment f’dawk l-istadji tagħha fejn il-persuna ma’ tistgħax tiddefendi lilha nnifisha.”

 

Il-pass li jmiss issa huwa li titwessa’ d-diskussjoni fuq kif nistgħu nagħmlu minn pajjiżna mudell tal-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf. Kien għalhekk li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia identifika d-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf bħala qasam li jixraqlu jkun parti mill-ħidma politika, b’Deputat tal- Oppożizzjoni li jsegwi u jfassal proposti sabiex jissaħħu dawn id-drittijiet.

 

“Issa li ħareġ ċar li hawn kunsens mingħajr ekwivoċi, fost il-poplu li l-abort mhux se jkun parti mis-soċjetá Maltija rridu naħdmu sabiex nassiguraw aktar protezzjoni għat-tarbija fil-ġuf u għall-omm li tkun tqila bit-tarbija. Se nkunu qed naħdmu biex inressqu proposti fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u s- solidarjetá soċjali biex mhux biss nipproteġu l-ħajja iżda nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex nagħmlu l-ħajja tat-tarbija aħjar” temm jgħid Claudio Grech.

 

 

 

 

 

========================================================================  

Jum il-Ħajja 

 

mill-Malta Unborn Child Movement

 

Koordinatur Tony Mifsud 

 

Manifestazzjoni favur il-Ħajja mill-Konċepiment

 

Il-Ħadd 4 ta Frar, 2018 - Filgħodu

 

fil-KonKatidral ta' San Ġwann - Valletta 

 

 

Disa’ Diskorsi

 

Dolores Cristina, Aġent President ta' Malta 

 

Mons Arċisqof Emeritus Pawl Cremona 

 

Manuel Mangani, Koorindatur, Malta Unborn Child Movt

 

Eleonor Borg, Gift of Life Foundation

 

Onor. Dr Joe Herrera, Ministru tal-Ambjent

 

Onor. David Aġius, Deputat Kap, Partit Nazzjonalista

 

Onor. Dr Godfrey Farruġia, Partit Demokratiku

 

Perit Carmel Cacopardo, Chair, Alternattiva Demokratika

 

Ivan Grech Mintoff Kap, Alleanza Bidla  ------

Dolores Cristina

 

Aġent President ta’ Malta 

 

Waqt il-manifestazzjoni kulħadd tkellem b’vuċi soda favur il-ħajja. Jien favur il-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Ngħid dan b’konvinzjoni. Il-Maltin u l-Għawdxin bi ħġarhom huma favur il-ħajja u kontra l-abort.

 

Mhux biżżejjed nitkellmu kontra l-abort. Jeħtieġ inkunu nafu għax hemm nisa li jaslu jagħmlu abort. Irridu noħolqu klima li verament tkun kontra l-abort. Mhux biss bil-kliem iżda bil-fatti. B’mod prattiku u b’għajnuna f’waqtha. Nisa li jsibu ruħhom wiċċ imb wiċċ ma’ tqala mhux mixtieqa għandhom isibu lil min jgħinhom.

 

Meta nitkellmu favur il-ħajja m’aħniex nitkellmu biss kontra l-abort. It-tarbija fil-ġuf għandha dritt għal protezzjoni sħiħa. Hu dmir il-Membri Parlamentari li jaraw li l-liġijiet tagħna jagħtu l-aqwa protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf. Bħalissa hemm liġi li dalwaqt tersaq fi stadju ta’ Kumitat. Hawnhekk kull kelma tkun mixtarra u ċerta li d-dibattitu dwar ċerti klawsoli jkun imqanqal. Hu dmir il-Membri kollha li l-protezzjoni għat-tarbija fil-ġuf tiżdied u mhux tonqos.

 

Is-servizzi tas-saħħa għan-nisa tqal jeħtieġ ikunu hemm għal kulħadd. L-istrutturi, is-servizzi soċjali u tas-saħħa jridu jiżguraw li kull tarbija fil-ġuf issib l-istess għajnuna. Meta noħolqu dak li hemm bżonn biex ngħinu nisa tqal nistgħu ngħidu li aħna pajjiż u soċjetà favur il-ħajja. Ma nemminx fi kruċjati. Nemmen fil-konvinzjoni. Ċerta li ebda mara tagħmel abort b’mod frivolu.

 

 

Monsinjur Paul Cremona

 

Arċisqof Emeritu

 

 

BBC Radio ftit ilu għamel programm dwar il-post-truth li qed ngħixu fih. Il-verità mhix importanti. L-aqwa li tasal fejn trid. Anki fid-difiża tat-tarbija fil-ġuf jew tal-abort irridu infittxu l-verità forsi f’paragun ma’ valuri oħra. 

 

Hemm min jgħidilna biex naċċettaw l-abort biss fuq każ ta’ stupru jew ta’ saħħa. Il-verità hi li meta ċċaqlaq l-attenzjoni minn fuq it-tarbija għall-persuni ta’ madwarha l-ebda pajjiż ma waqaf hemm.

 

Fl-Istati Uniti bdew minn stupru li ma kienx veru u waslu għal abortion on demand  partial birth abortion. It-tarbija meta tkun ħierġa mill-ġuf tista’ toqtolha. Meta tkun qed tivvota tkun qed tivvota biex isir dan kollu. 

 

Fuq valuri oħra aħna ċari: qatt mhu se jsir djalogu fuq id-drittijiet ta’ persuni oħra jew tal-annimali (allaħares qatt). Ma nitkellmux biss fuqhom iżda nipproteġuhom b’liġijiet. Għala fuq it-tarbija fil-ġuf le?

 

Ġesù ried jgħinna f’dan. Qalilna biex naraw lilu f’kull persuna l-aktar fil-vulnerabbli (Mt. 25, 31-46).

 

Inkunu nafu jekk id-deċiżjoni tagħna favur il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf hix vera meta naraw iċ-ċirkustanzi li jistgħu jfixkluna fosthom pressjoni ta’ kultura, politika u raġunijiet personali oħra. Imbagħad inkunu nistgħu ngħidu li xejn minn dawn mhu se jfixkilna. Inkella nkunu qed ngħidu ‘iva’ imma ‘skont iċ-ċirkustanzi, imbagħad naraw x’jaqbel’.

 

Din mhix deċiżjoni vera! Manuel Mangani

 

Koordinatur - ‘Malta Unborn Child Movement’ 

 

F’Malta l-ħajja qiegħda taħt theddida. S’issa f’pajjiżna l-parti l-kbira tan-nies hi kontra t-tneħħija tal-ħajja fil-ġuf. Iżda l-prinċipju li l-ħajja hi l-ogħla valur u għalhekk għandu jkollha preċidenza fuq kull konsiderazzjoni oħra m’għadux rispettat mill-maġġoranza tal-Maltin.  

 

Ir-raġuni għal din il-bidla hi ħniena falza: dik il-‘jaħasra’, karba li tesprimi sens ta’ simpatija umana kemm trid iżda ma tista’ qatt tipprevali fuq l-imperattiv kategoriku li l-ebda bniedem ma jista’ jneħħi ħajja umana jekk mhux biex isalva ħajja oħra.  

 

Din hi l-istess ħniena falza li ħafna qed jinvokaw meta jitkellmu fuq l-abort tat-tarbija fil-ġuf li jkollha diżabbiltajiet serji ħafna. L-istess suppost ħniena lejn il-mara li tkun għaddiet mit-trawma serjissima tal-istupru u ħarġet tqila. L-istess ħniena ma tintweriex lejn it-tarbija innoċenti fil-ġuf li xejn m’għandha ħtija tad-diżabbiltà li tbati minnha jew tal-att infami ta’ missierha.

 

S’issa r-riefnu tal-abort legalizzat għadu ma ħabbatx fuq Malta. Imma l-kurrenti qed inħossuhom. Il-messaġġi favur l-abort qed jiżdiedu. Nappella lill-Gvern biex jerġa’ jdaħħal fil-liġi tal-vjolenza domestika r-riferenza għat-tarbija fil-ġuf li qed jipproponi li jneħħi. Hi importanti mhux tant għax se jkollha effett materjali immedjat iżda għax it-tneħħija tibgħat messaġġ li m’għadniex inqisu dik il-ħajja fil-ġuf bħala importanti biżżejjed biex niddefenduha bħalma lesti niddefendu membri oħra tal-familja.

  

 

Eleanor Borg

 

‘Gift of Life Foundation’ 

 

Meta tfajla jew mara toħroġ tqila u ma tkunx qed tistennieha tgħaddi minn mumenti diffiċli. Tibda tinkwieta, tkun beżgħana, konfuża, tħossha weħidha, taħseb li se jiġġudikawa n-nies u b’hekk tgħaddi minn kriżi. Jekk ma jkollhiex sapport is-sitwazzjoni tikkomplika ruħha. 

 

Iċ-ċirkustanzi huma differenti għal kull mara jew koppja iżda d-diffikultajiet, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tqal li jgħaddu minnhom huma simili. 

 

Sfortunatament jista’ jkun ukoll li mara toħrog tqila minħabba stupru u tgħaddi minn trawma kiefra. Għalhekk ikollha bżonn ħafna sapport professjonali. Fi żmien iebes bħal dan ma nkunux nistgħu naħsbu b’mod ċar u għandna mnejn ngħaġġlu fid-deċiżjonijiet tagħna. Għalhekk tajjeb li ma neħdux deċiżjonijiet kbar u nfittxu l-għajnuna.

 

Kultant bosta nisa ma jitkellmux għax ikunu beżgħana jew għax jaħsbu li s-sitwazzjoni hi tant ikkomplikata li m’hemmx rimedju u, peress li l-abort hu legali barra pajjiżna, sfortunatament uħud, ukoll b’ħafna tbatija, jagħżlu biex jagħmlu abort għax jaħsbu li hu l-aħjar soluzzjoni. Hemm ukoll nisa li ma jkunux jixtiequ jieħdu dan il-pass iżda jiġu mġiegħla minn dawk ta’ madwarhom.

 

L-abort jista’ jġib kumplikazzjonijiet serji fuq diversi livelli. Jista’ jħalli effetti trawmatiċi u tbatija fuq l-omm jew il-ġenituri u għalhekk importanti li ma niġġudikaw lil ħadd. La lil dawk li nqabdu tqal u lanqas lil dawk li għamlu abort.

 

 

Dr Josè Herrera

 

Partit Laburista

 

 

Il-Gvern hu favur il-ħajja mill-konċepiment u kontra li l-abort jidħol f’Malta.

 

Inħoss li għandi nenfasizza l-importanza li jkun hemm separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Nenfasizza wkoll li anki l-Arċisqof jaqbel ma’ dan. Għalhekk meta nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-abort mill-perspettiva politika hu importanti li niftakru li artna hi pajjiż lajk. Jidhirli li hemm tliet prinċipji involuti li wieħed għandu jagħti kashom: il-moralità, ir-reliġjożità u l-etika.

 

Meta nieħdu deċiżjonijiet politiċi l-Gvern irid joqgħod lura kemm jista’ jkun milli jidħol fi kwistjonijiet morali u reliġjużi. Il-kunċetti morali essenzjalment jagħmilhom il-bniedem u dawn jistgħu jvarjaw minn żmien għall-ieħor. It-twemmin reliġjuż hu persunali, u għandu jkun rispettat, imma m’għandux ikun l-mutur wara l-leġislazzjoni. 

 

Għall-Gvern l-abort mhux aċċettabbli etikament. Min-naħa l-oħra l-Gvern m’għandu qatt ikollu twemmin estrem jew joqgħod jiġri jfittex lil min se jakkuża b’ħaġa jew oħra. Fil-fatt dan hu li qed jiġri f’Malta llum.

 

Jien ma naqbilx mal-prinċipju li l-abort għandu jkun imnaqqax fil-Kostituzzjoni. L-Istat m’għandu l-ebda awtorità li jimponi għal dejjem it-twemmin politiku tiegħu fuq ġenerazzjonijiet futuri. Kontra dak li jingħad id-dritt għall-ħajja tat-tarbija fil-ġuf hu diġà protett mill-liġi u l-Gvern m’għandu l-ebda intenzjoni li jnaqqas din l-protezzjoni.

 

It-tarbija fil-ġuf diġà hi mogħtija rikonoxximent ċivili bħal meta l-Qrati tagħna jinnominaw kuratur biex jipproteġi l-interessi tat-tarbija fil-ġuf.

 

 

David Agius

 

Partit Nazzjonalista

 

Illum ingħaqadna biex niċċelebraw il-ħajja. Il-ħajja fl-istadji kollha tagħha, kullimkien, f’kull żmien, f’kull ċirkostanza.

 

L-atei, nies li ma jemmnux li hemm esseri perfett li minnu tiġi l-ħajja, jew l-anjostiċi, li jiddubitaw l-eżistenza ta’ esseri bħal dan meta jistudjaw il-bniedem, jikkonkludu li l-akbar skop tal-ħajja tal-bniedem hu l-ħarsien tal-ħajja nfisha. Kuljum, kull wieħed u waħda minna, naħdmu biex nippreservaw il-ħajja tagħna, ta’ wliedna u tal-ġenerazzjonijiet li jridu jitnisslu u jitwieldu. L-akbar ġibdiet tal-bniedem huma dawk li jħarsu ħajtu u dik tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

 

Ilkoll niftaħru li aħna ‘liberali’, li nħobbu u naħdmu għal-libertà. Imma jekk naħdmu għal ħafna libertajiet, għaliex mhux għall-akbar libertà? Il-libertà nfisha li tgħix ħalli tgawdi l-libertajiet l-oħra kollha u biex tgawdi din il-ħajja meraviljuża, dan id-don kbir li qed naqsmu flimkien?

 

Irrid inwasslilkom l-impenn tagħna u tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li l-ħajja nseddquha dejjem u kullimkien. Il-ħajja sħiħa, il-ħajja fl-istadji kollha tagħha, il-ħajja f’kull ċirkostanza.

 

Għax aħna rridu niċċelebraw il-ħajja. Irridu niċċelebraw dan id-don meraviljuż li jista’ jirrifletti fuqu biss min jitħalla jgħix. L-akbar valur tagħna hu l-ħajja għax minnha joħroġ kull valur ieħor. L-akbar dritt tal-bniedem hu d-dritt li jgħix għax hu biss jekk jgħix li jista’ jgawdi drittijiet oħra. L-akbar libertà tagħna hi l-ħajja. Ejja niċċelebrawha bil-kbir flimkien.

 

 

 

Dr Godfrey Farrugia

 

Partit Demokratiku

 

 

F’soċjetà li qed tinbidel, f’Malta li nbidlet, it-tajjeb għadu jingħaraf? It-tajjeb għadna ngħidulu tajjeb u l-ħażin ngħidulu ħażin? L-għemil ħażin għadu jqanqal fina diqa, rimors?

 

Nistqarr li tlifna l-fibra morali. M’hemmx għalfejn noqogħdu nduru mal-lewża. Qed nesperjenzaw politika ta’ post-verità, ipokrita jew anti-verità. 

 

Il-flus saru l-idoli l-ġodda u kkorrompew l-imħuħ. Spiċċajna nifhmuha mod ieħor u ħajjitna qed nqisuha differenti.

 

Id-dritt tal-ħajja hu universali u minn dan id-dritt fundamentali joħroġ kull dritt ċivili ieħor. L-ebda politiku, l-ebda bniedem, ma jista’ jitkellem b’konvinzjoni favur id-dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza, l-opportunitajiet indaqs u d-dritt tal-għażla ħielsa jekk ma jirrikonoxxix b’mod sħiħ id-dritt tal-ħajja.

 

L-enfasi jekk il-ħajja hi ħajja jew mhix ħajja, hi risposta xjentifika. Ix-xjenza b’mod fattibbli ppruvat li l-ħajja tal-bniedem tibda mill-konċepiment u li lkoll kemm aħna bdejna ħajjitna minn ċellola waħda. Il-ħajja mhix swiċċ li jinxtegħel meta jfittlilna. M’hemmx tlaqliq. Il-konċepiment hu mument speċifiku li jiddefinixxi l-umanità u jeżerċita d-dritt tal-ħajja.

 

Kemm l-istat ta’ adult kif ukoll l-istat ta’ embrijun huma persuna u d-differenza bejniethom hi waħda: dik ta’ funzjoni waqt proċess ta’ ċiklu tal-ħajja tal-bniedem fl-iżvilupp tiegħu.

 

Fadal ħafna x’nistgħu nagħmlu. Bil-fundaliżmu reliġjuż ma nikkonvinċix. Aktar tard din is-sena l-iffriżar tal-embrijuni se jiftaħ il-bibien beraħ biex isir tbagħbis mad-drittijiet tal-ħajja u r-riperkussjonijiet huma vasti.

 

 

 

Carmel Cacopardo

 

Alternattiva Demokratika

 

 

Wara dak kollu li ilu jingħad uħud qed jistaqsu dwar meta u min se jdaħħal l-abort f’Malta. It-tweġiba għal din il-mistoqsija hi sempliċi ħafna: ħadd. Għax l-abort ilu fostna. Il-fatt li l-liġi Maltija ma tippermettihx mhu tal-ebda xkiel għal min jidhirlu li għandu jagħmel għażla ta’ din ix-xorta.

 

Rapporti annwali mediċi fir-Renju Unit jindikaw li madwar 60 mara Maltija fis-sena jutilizzaw is-servizzi mediċi tal-Ingilterra u Wales biex jipprokuraw abort. Ma’ dawn trid iżżid l-abort ta’ Maltin li kull sena jsiru fl-Italja, il-Ġermanja, l-Olanda, il-Belġju u iktar. L-indikazzjonijiet huma li l-Maltin ifittxu l-abort kważi daqs kull ġens ieħor fl-Ewropa.

 

Jekk irridu niddiskutu l-abort bis-serjetà għandna l-obbligu li l-ewwel u qabel kollox nippruvaw nidentifikaw u nifhmu l-fatti biex id-dibattitu pubbliku jkun infurmat u mhux intenzjonat biss biex ikeskes il-‘qaddisin’ kontra l-‘midinbin’.

 

Is-soċjetà qed tinbidel b’rata mgħaġġla. Hi bidla li tispira ruħha minn pluraliżmu ta’ valuri li ħafna drabi jikkuntrastaw kultant b’mod sostanzjali. F’Malta dawk favur l-abort qed jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom u qed isibu lil min jagħtihom s-servizz mixtieq. Sakemm jieqfu l-insulti mhux se jkun possibbli li dawn il-Maltin bħalna jingħataw l-għajnuna li jkollhom bżonn u li jħossu l-ħtieġa għaliha fl-iktar mumenti diffiċli. Xi darba, forsi, nagħmlu progress. U l-progress ikun reġistrat meta kulħadd ikun konvint li hu stmat irrispettivament mill-fehmiet tiegħu.

 

 

 

Ivan Grech Mintoff

 

 

Alleanza Bidla

 

Fil-mument li Alla nefaħ u ta ruħ lill-bniedem, dan beda jgħix skont ix-xbieha tiegħu. Permezz ta’ dan l-att u x-xbieha ta’ Alla li l-bniedem iżżejjen b’aspett l-iktar profond. Jagħraf li l-ħajja umana hi xi ħaġa sagra. Il-ħajja ta’ kull bniedem, mill-konċepiment sal-mewt naturali, hi sagra

 

Fid-dinja sekulari u moderna tal-lum dawn il-proprjetajiet huma miġbura fid-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fil-bidu tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem hemm miktub li r-rikonoxximent tad-dinjità u tad-drittijiet ugwali u inaljenabbli tal-membri kollha tal-familja huma l-pedament tal-libertà, tal-ġustizzja u tal-paċi fid-dinja. 

 

La għandna dawn il-proprjetajiet speċjali, il-politiku hu fid-dover li jipproteġi dawn il-karattaristiċi uniċi u fuqhom jibni liġijiet li jipproteġuhom u jsaħħuhom. U mhux minflok neqirdu dak li jagħmilna bnedmin.

 

Konvinti li l-fidi u tagħlim Nisrani huma sors importanti kemm għad-deċizjonijiet politiċi kif ukoll biex nipproteġu d-dinjità u d-dritijjiet tal-familja kollha anki ta’ dawk fil-familja li iva, huma ħajjin, imma għadhom ma twieldux.

 

Fl-istess ħin nemmnu li dawk li ma jemmnux f’Alla ma jitilfu xejn meta jibbażaw il-policies tagħhom fuq dan l-istess twemmin.

 

Aħna lesti naħdmu b’mod attiv biex nippromovu din il-kultura ta’ ħajja, dritt u dinjità sħiħa u nħeġġu lill-politiċi kollha biex flimkien nipproteġu l-ħajja u d-dinjità umana f’kull stat u dejjem b’mod mill-iktar ugwali u għal kulħadd.  

 

 

=======================================================================

 

Minn Tony Mifsud, Koordinatur, Malta Unborn Child Movement – MUCM – www.unbornchildmalta.org

 

 

Sunday - 5 th  February,  2017

Tony Mifsud, Coordinator of the Malta Unborn Child Movement - MUCM - presents MUCM proposal on a Womb Ecology National Conference in Malta to Onor Dr Angelo Farrugia, Speaker of the Maltese Parliament on Pro-Life Day Sunday 5th February, 2017. The Conference will by held by MUCM and other Pro-life Organisations together with Mr Speaker and the two Whips in Parliament

Next to Tony Mifsud are Dr Miriam Sciberras, Chairperson, Malta Life Network and Paul Vincenti, Director of Gift of Life Foundation

Next to Mr Speaker is Onor Dr Godfrey Farrugia, Government Whip, and Charlo Bonnici who was standing for David Agius, Opposition Whip.